مقاله مقايسه تاثير روايت درماني و رژيم درماني بر شاخص تصوير بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير روايت درماني و رژيم درماني بر شاخص تصوير بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت درماني
مقاله شاخص توده بدن
مقاله تصوير بدن
مقاله رژيم درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مكيان سميه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي دل آرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اين مطالعه با توجه به اهميت شاخص تصوير بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقي و به منظور مقايسه نقش رژيم هاي غذايي و روايت ‌درماني در اصلاح تصوير بدن زنان مبتلا به اضافه وزن انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني از بين مراجعه‌ کنندگان به کلينيک تخصصي تغذيه و رژيم درماني، ‌۳۰ زن مبتلا به اضافه وزن انتخاب شدند و به ‌طور تصادفي در دو گروه آزمايشي يک و دو و يک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايشي ۱ فقط تحت رژيم درماني (به مدت ۵ هفته)، گروه ۲ علاوه بر رژيم درماني تحت روايت درماني نيز قرار گرفتند و گروه کنترل هيچ مداخله ‌اي دريافت نکردند. جلسات روايت درماني شامل ۱۲ جلسه ۵۰ دقيقه ‌اي بود که هفته ‌اي دوبار و به صورت گروهي اجرا شد. وزن افراد با حداقل لباس با ترازوي Seca با دقت ۰٫۵ کيلوگرم و قد افراد در حالت ايستاده با قدسنج متصل به ترازو با دقت ۰٫۵ سانتي ‌متر اندازه گيري شد. شاخص توده بدن (Body Mass Index) با تقسيم کردن وزن بر مجذور قد بر حسب متر اندازه‌ گيري شد. داده ‌هاي مربوط به شاخص تصوير بدن با استفاده از پرسشنامه روابط چند بعدي خود – ‌بدن گردآوري شد. تجزيه و تحليل داده‌ ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون تحليل کوواريانس، آزمون تعقيبي توکي و آزمون t انجام شد.
يافته‌ ها: در ارزيابي تصوير ذهني بدن در افراد گروه کنترل در ابتداي مطالعه ميانگين ۱۳۵٫۲۰ و در انتهاي مطالعه، ۱۳۴٫۶۰ به دست آمد. در گروه آزمايشي ۱ ميانگين اين شاخص در ابتداي مطالعه ۱۴۸٫۱ و پس از انجام مداخله ۱۴۷٫۵۰ بود. در گروه آزمايشي ۲، ميانگين شاخص تصوير بدن در ابتداي مطالعه ۱۵۰٫۸۰ و در انتهاي مطالعه به ۱۶۳٫۹۰ افزايش پيدا کرد. تحليل داده‌ ها نشان داد در پايان مطالعه، رژيم‌ درماني در بهبود تصوير بدني اثر معني ‌داري نداشته (P>0.05) اما روايت‌ درماني در اصلاح تصوير بدن زنان مبتلا به اضافه وزن از رژيم درماني موثرتر بوده است (P<0.001).
نتيجه‌ گيري: باتوجه به اثر روايت درماني بر بهبود تصوير بدن، اين روش از ساير روش هايي که منجر به کاهش وزن بيشتر مي ‌شود، مناسب ‌تر است.