مقاله مقايسه تاثير روشهاي سنجش (عملکردي، تشريحي و عيني) بر عملکرد دانشجويان رشته مشاوره و راهنمايي در درس روش تحقيق، دانشگاه آزاد اسلامي شبستر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير روشهاي سنجش (عملکردي، تشريحي و عيني) بر عملکرد دانشجويان رشته مشاوره و راهنمايي در درس روش تحقيق، دانشگاه آزاد اسلامي شبستر
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روشهاي سنجش
مقاله عملکردي
مقاله تشريحي
مقاله عيني
مقاله يادگيري
مقاله درس روش تحقيق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصل فتاحي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: سف علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي تاثير روش هاي مختلف سنجش (تشريحي، چهار گزينه اي و عملکردي) بر ميزان يادگيري در درس روش تحقيق در دانشجويان رشته مشاوره و راهنمايي بوده است. در اين پژوهش ۶۹ نفر از دانشجويان که به صورت تصادفي در سه گروه آزمايشي متناسب با سطوح متغير آزمايشي (روش سنجش) جايگزين شده بودند، شرکت داشتند. براي جمع آوري داده ها در خصوص ميزان يادگيري دانشجويان از آزمونهاي تکويني متناسب با متغير آزمايشي مربوطه و همچنين آزمون جامعي که متشکل از سوالات چند گزينه اي، تشريحي و عملکردي بود، استفاده شد. آزمون جامع تهيه شده در دو نوبت (پيش و پس از شروع نيمسال تحصيلي) به اجرا در آمد و آزمونهاي تکويني در هر گروه در سه نوبت اجرا شد. تمامي آزمونهاي مورد استفاده محقق ساخته بودند. براي تحليل داده ها از روشهاي آماري آزمون t، آزمون  ANOVAهمراه با مطالعات تعقيبي و همچنين تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که در آزمون جامع (ارزشيابي بر اساس ترکيبي از سوالات سه نوع روش سنجش)، تفاوت ميانگين هاي گروههاي آزمايشي عملکردي و تشريحي-هردو-با گروه آزمايشي چند گزينه اي معني دار، ولي با هم غير معني دار بود. در کل بهترين نتايج از نظر ميزان يادگيري (با توجه به ميانگين نمرات) براي گروه آزمايشي عملکردي و ضعيف ترين نتايج براي گروه آزمايشي چهار گزينه اي به دست آمد. مقايسه هاي درون گروهي نشان داد که براي گروه آزمايشي عملکردي پاسخگويي به سوالات چهار گزينه اي آسانتر از سوالات تشريحي و براي گروه آزمايشي تشريحي پاسخ گويي به سوالات چهار گزينه اي آسانتر از عملکردي بود. (تفاوت ميانگين ها به ترتيب در سطح اطمينان ۹۹ و ۹۵ درصد معني دار بود). معادله رگرسيون پيش بيني نمرات دانشجويان در آزمون جامع بر اساس آزمونهاي تکويني، نوع روش سنجش اعمال شده و همچنين پيش آزمون به عمل آمده از ايشان نشان داد که در اين ارتباط آزمونهاي تکويني اول و دوم و همچنين روش سنجش (به ترتيب با ۹۹ و ۹۵ درصد سطح اطمينان) اندازه هاي پيش بيني معني دار بوده ولي آزمون تکويني سوم و پيش آزمون به عمل آمده از اين لحاظ معني دار نبودند.