مقاله مقايسه تاثير روش هاي درمان رفتاري – شناختي و رفتاري – فراشناختي در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواس – اجبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير روش هاي درمان رفتاري – شناختي و رفتاري – فراشناختي در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواس – اجبار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواس – اجبار
مقاله درمان رفتاري – شناختي
مقاله درمان رفتاري – فراشناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معروفي‌ محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش بررسي ميزان اثربخشي درمان شناختي و فراشناختي در درمان بيماران مبتلا به اختلال وسواس – اجبار بوده است.
روش: روش اين پژوهش شبه آزمايشي بود و در آن از طرح پيش آزمون – پس آزمون استفاده شده است. گروه هاي آزمايشي شامل دو گروه رفتاري – شناختي (n=18) و رفتاري – فراشناختي ((n=11 بودند. مداخله هاي رفتاري – شناختي و رفتاري – فراشناختي روي دو گروه آزمايشي انجام و سپس بيماران توسط پرسشنامه وسواس فكري – عملي مادزلي (MOCI) مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: اندازه اثر درمان رفتاري – شناختي برابر ۱٫۶ و اندازه اثر درمان رفتاري – فراشناختي برابر ۱٫۴ به دست آمد كه نشان دهنده ميزان تاثير زياد درماني هر دو گروه است. اما در مقايسه نتايج دو گروه با روش تحليل كواريانس تفاوت معني داري به دست نيامد.
نتيجه گيري: مطابق يافته هاي اين پژوهش تمركز درمان روي تحريفات شناختي و باورهاي فراشناخت هر دو منجر به كاهش علايم وسواس – اجبار در بيماران OCD مي شود و ميزان تاثير دو روش رفتاري – شناختي و رفتاري – فراشناختي تفاوت معني داري با يكديگر ندارد.