مقاله مقايسه تاثير رويکرد لباس فضايي و بوبات بر عملکرد حرکتي درشت کودکان مبتلا به فلج مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۳۶ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير رويکرد لباس فضايي و بوبات بر عملکرد حرکتي درشت کودکان مبتلا به فلج مغزي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلج مغزي
مقاله مهارتهاي حرکتي درشت
مقاله رويکرد لباس فضايي
مقاله رويکرد بوبات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده ماهاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه به منظور مقايسه تاثير رويکرد لباس فضايي با رويکرد بوبات بر عملکرد حرکتي درشت کودکان فلج مغزي ۴ تا ۱۱ ساله شهر تهران انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي و کارآزمايي باليني تصادفي، ۲۴ کودک مبتلا به فلج مغزي بر اساس معيارهاي تحقيق، از بين مراجعان موسسه توانبخشي ولي عصر به طور ساده انتخاب و پس از همتا سازي بر اساس سن و سيستم طبقه بندي عملکرد حرکتي درشت، به صورت تصادفي ساده به دو گروه لباس فضايي و بوبات تخصيص يافتند. دوره درماني براي هر دو گروه ۳۶ جلسه، ۳ بار در هفته بود. ابزار مورد استفاده، آزمون اندازه گيري مهارتهاي حرکتي درشت بود. در تجزيه و تحليل آماري از آزمون هاي کولموگروف اسميرونوف، تي مستقل و تحليل واريانس براي اندازه هاي تکراري استفاده شد.
يافته ها: هر دو گروه بعد از مداخله، پيشرفت معناداري در مهارتهاي حرکتي درشت داشتند (P<0.001) پس از قطع مداخله، گروه لباس فضايي کماکان پيشرفت معناداري داشت (P=0.007)، اما گروه بوبات به طور معناداري پسرفت نمود (P=0.04) بلافاصله پس از مداخله، تفاوت معناداري بين دو رويکرد ديده نشد (P=0.598)، ولي پس از قطع درمان، اختلاف دو رويکرد معنادار بود (P=0.002).
نتيجه گيري: هر دو رويکرد لباس فضايي و بوبات در بهبود عملکرد حرکتي درشت کودکان مبتلا به فلج مغزي موثرند، ولي با قطع جلسات درماني، در رويکرد لباس فضايي پيشرفت ادامه يافته، در حالي که در رويکرد بوبات، بهبودي حاصل شده تا اندازه اي از دست مي رود.