مقاله مقايسه تاثير ساكشن باز و بسته بر پارامترهاي قلبي، عروقي و تهويه در بيماران تحت تهويه مكانيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير ساكشن باز و بسته بر پارامترهاي قلبي، عروقي و تهويه در بيماران تحت تهويه مكانيكي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوكسمي
مقاله ساكشن باز و بسته
مقاله تهويه مكانيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظميه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجليلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ميبدي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ساكشن، اقدامي ضروري و رايج در بيماران متصل به دستگاه تهويه مكانيكي مي باشد كه به كمك آن ترشحات از دستگاه تنفسي خارج مي شود. شايع ترين عارضه ساكشن، هيپوكسمي است كه مي تواند زمينه ساز اختلال ريتم قلب و مرگ گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي تاثير ساكشن باز و بسته بر متغيرهاي قلبي، عروقي و تهويه در بيماران تحت درمان با تهويه مكانيكي بوده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي است كه طي زمستان ۱۳۸۶ بر روي ۳۰ بيمار بستري در بخش مراقبت ويژه بيمارستان شهيد صدوقي يزد انجام شد. يك دقيقه قبل و بعد از ساكشن، اكسيژن ۱۰۰% به بيمار تجويز شد، سپس بيماران به دو روش باز و بسته ساكشن شدند و متغير هاي قلبي، عروقي، تهويه و گاز هاي خون شرياني اندازه گيري و ثبت گرديدند.
يافته ها: فشار اكسيژن شرياني در دقيقه اول پس از ساكشن باز حدود ۱۵% كاهش و فشار دي اكسيدكربن شرياني ۴% افزايش يافته بود كه اين افزايش در دقيقه ۵ پس از ساكشن به ميزان اوليه برگشت. اما طي روش بسته، فشار اكسيژن شرياني يك دقيقه پس از ساكشن، ۲۱% افزايش و فشار دي اكسيدكربن شرياني ۳% كاهش داشت كه اين كاهش با روند صعودي تا ۵ دقيقه پس از ساكشن ادامه پيدا كرد. فشار متوسط شرياني در طي روش بسته ۳% افزايش در دقيقه اول و در روش باز ۵% افزايش نشان داد اما در مورد نبض شرياني تغيير معني داري گزارش نشد.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر حاكي از كاهش احتمال هيپوكسمي بيمار بدنبال استفاده از ساكشن به روش بسته در مقايسه با ساكشن باز مي باشد كه خود از عوارضي چون اختلالات ريتم قلبي و حتي مرگ پيشگيري خواهد نمود.