مقاله مقايسه تاثير سبک هاي رهبري مديران بر ميزان تنيدگي کارکنان ادارات دولتي با توجه به نوع شخصيت آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير سبک هاي رهبري مديران بر ميزان تنيدگي کارکنان ادارات دولتي با توجه به نوع شخصيت آنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبري استبدادي-استثماري
مقاله سبک رهبري استبدادي-خيرخواهانه
مقاله سبک رهبري مشاوره اي
مقاله سبک رهبري مشارکتي
مقاله تنيدگي
مقاله شخصيت A
مقاله شخصيت B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زاده حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام تحقيق حاضر مقايسه تاثير اعمال سبک هاي رهبري مديران بر ميزان تنيدگي ادارات دولتي با توجه به نوع شخصيت کارکنان آن است. به منظور وصول به اين هدف، از روش علي مقايسه اي و پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه هاي مربوط، شامل پرسشنامه هاي سبک هاي رهبري، شخصيت، تنيدگي و اطلاعات شخصي بوده است. جامعه آماري، کارکنان ادارات و سازمان هاي دولتي شهر کرمان و روش نمونه گيري، تصادفي ساده بوده است. نمونه مورد نظر معادل ۷۵۰ نفر از جامعه مذکور بوده اند. از آزمون هاي خي دو، آناليز واريانس يک طرفه، آزمون تعقيبي توکي، و آزمون «تي» به منظور تجزيه و تحليل آماري فرضيات تحقيق استفاده گرديده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که سبک رهبري استبدادي-استثماري بر افزايش تنيدگي کارکنان با شخصيت نوع
A، سبک رهبري استبدادي-استثماري بر افزايش تنيدگي کارکنان با شخصيت نوع B و سبک رهبري استبدادي-خيرخواهانه بر افزايش تنيدگي کارکنان با شخصيت نوع  Aتاثير دارد. همچنين سبک رهبري استبدادي-خيرخواهانه بر تنيدگي کارکنان با شخصيت نوع B تاثير ندارد. سبک رهبري مشارکتي بر کاهش تنيدگي کارکنان با شخصيت نوع A تاثير دارد. سبک رهبري مشارکتي بر کاهش تنيدگي کارکنان با شخصيت نوع B تاثير دارد. لذا مجموعا مي توان گفت سبک هاي رهبري مديران بر ميزان تنيدگي با توجه به شخصيت کارکنان تاثير دارند.