مقاله مقايسه تاثير سه دما بر پارامترهاي زيستي و باروري كنه تارتن تركستاني Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski. (Prostigmata: Tetranychidae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير سه دما بر پارامترهاي زيستي و باروري كنه تارتن تركستاني Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski. (Prostigmata: Tetranychidae)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله T. turkestani
مقاله نشو و نما
مقاله جدول زيستي باروري
مقاله دما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: آزمايش فرد پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي پاكدل عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنه Tetranychus turkestani گونه اي پلي فاژ و آفت مهم بسياري از محصولات زراعي است. طي آزمايشي توانايي توليد مثل اين كنه، مدت زمان نشو و نما (تخم، مراحل رشدي پيش از بلوغ، كنه هاي بالغ)، مرگ و مير مراحل پيش از بلوغ و نرخ توليد مثل آن روي لوبيا (Kidney bean) در دماهاي ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۷۰±۵ و دوره روشنايي ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريكي، در آزمايشگاه مطالعه شد. طول عمر كنه هاي ماده بالغ و مدت زمان نشو و نماي مراحل نابالغ (از تخم تا زمان ظهور كنه هاي بالغ) در دماي ۳۰ درجه سلسيوس كمتر از دو دماي ديگر بود (۶٫۷۴ و ۵٫۸ روز به ترتيب در دماي ۳۰oC) كه با افزايش دما كاهش مي يابند. بيشترين مرگ و مير در دماي ۳۰ درجه سلسيوس و مربوط به مرحله استراحت اول (%۵٫۳۲) و بيشترين تعداد تخم توليد شده به ازاي هر فرد ماده مربوط به دماي ۲۰ درجه سلسيوس بود (۱۳۱٫۹). نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) به ترتيب ۰٫۱۸، ۰٫۲۹ و ۰٫۳۶ روز در دماهاي ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سلسيوس بود. بيشترين مقدار نرخ خالص توليد مثل (۷۸٫۲۷) (R0) مربوط به دماي ۲۵ درجه سلسيوس بود. طول مدت زمان يك نسل در دماي ۲۰ درجه سلسيوس ۲۳٫۹۹ روز، در دماي ۲۵ درجه سلسيوس ۱۴٫۹۶ روز و در دماي ۳۰ درجه سلسيوس ۹٫۳۳ روز بود.