مقاله مقايسه تاثير سه شيوه تمريني فيزيکي، ذهني و فيزيکي-ذهني بر يادگيري مهارت شوت بسکتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير سه شيوه تمريني فيزيکي، ذهني و فيزيکي-ذهني بر يادگيري مهارت شوت بسکتبال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين ذهني
مقاله تمرين فيزيکي
مقاله تمرين فيزيکي-ذهني
مقاله مهارت شوت بسکتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمايت طلب رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همان طور که از عنوان تحقيق بر مي آيد، هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي تاثير سه شيوه تمريني فيزيکي، ذهني و فيزيکي-ذهني بر يادگيري مهارت شوت بسکتبال بوده است. لذا روش تحقيق از نوع نيمه تجربي است و به منظور تحقق اهداف تحقيق تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر تهران، که هيچ گونه سابقه آموزشي در زمينه ورزش بسکتبال نداشتند، انتخاب شده و در سه گروه ۲۰ نفري همگن (بر اساس نتايج پيش آزمون) قرار داده شدند و تمرينات مورد نظر را به مدت ۲۰ جلسه انجام دادند. جمع آوري اطلاعات لازم درباره چگونگي وضعيت (پيش آزمون) و پيشرفت (پس آزمون) آزمودنيها در مهارت شوت بسکتبال با استفاده از آزمون شوت در جاي «ايفرد» صورت گرفته است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از آزمونهاي آماري t همبسته و ANOVA يک طرفه استفاده شده است. تجزيه و تحليل نتايج حاکي است:
هر سه شيوه تمريني (فيزيکي، ذهني و فيزيکي-ذهني) تاثير معني داري بر يادگيري مهارت شوت بسکتبال داشتند.
بر اساس آزمون ANOVA، بين سه شيوه تمرين فيزيکي، تمرين ذهني و تمرين فيزيکي-ذهني در توسعه و بهبود مهارت شوت بسکتبال اختلاف معني داري مشاهده نشد.