مقاله مقايسه تاثير سيستم چند رسانه ‌اي با روش گفتاري در انتخاب طرح درمان پروتز توسط بيماران: يک مطالعه كارآزمايي باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير سيستم چند رسانه ‌اي با روش گفتاري در انتخاب طرح درمان پروتز توسط بيماران: يک مطالعه كارآزمايي باليني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند رسانه ‌ايي
مقاله پروتز
مقاله درمان
مقاله رضايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امتي شبستري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: وحيد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي خاصي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته آرش
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي ناييني روشنك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انتخاب يک طرح درمان مناسب يکي از قسمت ‌هاي بحراني درمان دندانپزشکي است. هدف اين مطالعه مقايسه سيستم چند رسانه ‌ايي و روش گفتاري در انتخاب طرح درمان پروتز توسط بيمار و زمان صرف شده بود.
روش بررسي: ۹۰ نفر به صورت تصادفي به ۳ گروه ۳۰ نفري تقسيم شدند. در گروه A بيماران يک بار با روش معمول و يک بار با روش چند رسانه ‌ايي با شيوه ‌هاي درماني آشنا شدند و زمان تصميم‌ گيري بيماران در انتخاب نوع درمان در دو روش بر حسب ثانيه اندازه ‌گيري شد. سپس بيماران در مورد رضايت از روش ارايه شده مورد بررسي قرار گرفتند. در آزمون ديگر گروه B فقط به شيوه معمول و گروه C فقط به روش چند رسانه ‌اي مشاوره شدند. نتايج با استفاده از آزمون Paired-T-test در گروه A و در گروه B و C از T-test و Mann-Whitney آناليز شدند.
يافته‌ ها: زمان صرف شده در گروه A و نيز در بين گروه ‌هاي B و C اختلاف معني ‌داري را بين دو روش معمول و روش چند رسانه ‌ايي نشان داد (P<0.001). در گروه A و در بين گروه B و C رضايت بيمار از روش چند رسانه ‌ايي بهتر بود ولي در مقايسه بين گروه B و C آموزش با روش چند رسانه ‌ايي اختلاف معني‌ داري در انتخاب درمان ايجاد نکرد (P=0.08).
نتيجه ‌گيري: استفاده از روش چند رسانه ‌ايي با توجه به برطرف ساختن بسياري از ابهامات و شبهات بيمار و ايجاد محيطي جذاب براي وي توصيه مي ‌گردد.