مقاله مقايسه تاثير ضدعفوني با الكل ايزوپروپيل و اتانول بر كاهش ميزان آلودگي وسايل معاينه پزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير ضدعفوني با الكل ايزوپروپيل و اتانول بر كاهش ميزان آلودگي وسايل معاينه پزشكي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقايسه
مقاله تاثير
مقاله الکل ايزوپروپيل
مقاله الکل اتانول
مقاله آلودگي
مقاله وسايل معاينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: محبي نوبندگاني زينت
جناب آقای / سرکار خانم: گرمز‌نژاد سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت ها عامل بزرگ ايجاد مرگ و مير و ناتواني هستند. از جمله، عفونت هاي بيمارستاني كه در خلال بستري شدن در بيمارستان و يا متعاقب آن ايجاد مي شود. اين نوع عفونت ها در طول درمان، از بيماري به بيمار ديگر، از وسايل، كاركنان و يا مراجعان سرايت مي كند. شيوع اين معضل ۶-۱۲% و در بعضي كشورهاي در حال توسعه تا ۶۵% تخمين زده شده است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير ضدعفوني با الكل ايزوپروپيل و الكل اتانول بر كاهش ميزان آلودگي وسايل معاينه پزشكي انجام گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه نيمه تجربي در بيمارستان امام سجاد (ع) ياسوج (سال ۱۳۸۵) انجام گرفته است. نمونه هاي لازم شامل گوشي پزشكي، دماسنج، لارنگوسكوپ، افتالموسكوپ (۲۹ مورد) از بخش هاي اطفال و مراقبت هاي ويژه نوزادان انتخاب شد. در مرحله اول از روي وسايل معاينه نمونه برداري و سپس سطوح همان وسايل با الكل اتانول ۷۰% ضدعفوني شد. بعد از ضدعفوني مجددا نمونه برداري انجام گرفت و نمونه هاي براي كشت به آزمايشگاه ارسال شد. در مرحله دوم به فاصله چهار هفته همين فرايند با استفاده از الكل ايزوپروپيل انجام گرفت و نتايج كشت دو مرحله با هم مقايسه شد.
يافته ها: در هر دو مرحله قبل از ضدعفوني ميكروارگانيسم هايي مانند كلپسيلا، انتروباكتر، سودوموناس، اشرشياكلاي و استافيلوكوك بر روي وسايل وجود داشت. در مرحله اول بعد از ضدعفوني با الكل اتانول دو مورد كشت مثبت مشاهده شد (استافيلوكوك و اشرشياكلاي)، ولي در مرحله دوم بعد از ضدعفوني با الكل ايزوپروپيل، كشت مثبتي گزارش نگرديد.
نتيجه گيري: به طور كلي نتيجه اين مطالعه بر تاثير بهتر الكل ايزوپروپيل دلالت دارد. شايد بتوان گفت چون براي تاثير بهتر الكل اتانول به دما و زمان كافي نياز است، با توجه به لزوم داشتن سرعت عمل در بخش هاي حساس، بهتر است از مواد با ويژگي تاثير سريع و بدون نياز به شرايط خاص استفاده شود كه الكل ايزوپروپيل داراي اين ويژگي ها است.