مقاله مقايسه تاثير طب فشاري در نقطه سانينجيائو و ويتامين E بر ديسمنوره اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير طب فشاري در نقطه سانينجيائو و ويتامين E بر ديسمنوره اوليه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسمنوره
مقاله طب فشاري
مقاله نقطه سانينجيائو
مقاله ويتامين E

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بستاني خالصي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صفري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ديسمنوره يک اختلال شايع ژنيکولوژيک است که نيمي از زنان در سنين باروري خود آن را تجربه مي کنند. مهم ترين علت ديسمنوره اوليه افزايش توليد پروستاگلاندين ها و نقش آن در ايجاد درد مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين تاثير طب فشاري در مقايسه با ويتامين E برکاهش شدت ديسمنوره اوليه بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه کارآزمايي باليني است که در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. ۱۰۰ نفر از دانشجويان دختر۲۲ – ۱۸ ساله دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت که شرايط ورود به مطالعه را داشتند با روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند، سپس به طور تصادفي در دو گروه طب فشاري و قرص ويتامين E قرار گرفتند. در سيکل اول (سيکل کنترل) افراد از هيچ روش درماني در دو گروه استفاده نکردند، ولي در طي دو سيکل بعدي، با شروع درد افراد در گروه طب فشاري محل نقطه سانينجيائو را با انگشت شصت به مدت ۲۰ دقيقه فشار مي دادند و افراد در گروه ويتامين E، روزانه يک عدد قرص ويتامين E (به مقدار ۲۰۰ واحد) مصرف مي کردند. اطلاعات لازم به وسيله پرسشنامه و معيار آندريش – ميلسوم جهت سنجش شدت ديسمنوره به دست آمد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي، من ويتني، فريدمن، مجذور کاي و ويل کاکسون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد، شدت درد در دو گروه طي دو سيکل بعد از مداخله، اختلاف معني داري دارد(p<0.05) . هم چنين اختلاف شدت درد درهر دو گروه قبل و بعد از درمان از نظر آماري معني دار بود(p<0.05) . دو گروه از نظر مدت درد طي سيکل اول و دوم پس از مداخله اختلاف معني داري داشتند(p<0.05) .
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان داد که طب فشاري روشي موثر، در دسترس و بدون هزينه براي کاهش درد ديسمنوره مي باشد و به عنوان روشي مفيد جهت درمان ديسمنوره اوليه پيشنهاد مي شود.