مقاله مقايسه تاثير عصاره آبي شويد و روغن جوانه گندم بر استرس اكسيداتيو خون موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۷۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير عصاره آبي شويد و روغن جوانه گندم بر استرس اكسيداتيو خون موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شويد
مقاله آنتي اكسيدان
مقاله استرس اكسيداتيو
مقاله ويتامين E

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهزاني كبري
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي راد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زاده سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: باغي نيا محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس اكسيداتيو عدم تعادل بين توليد راديكال هاي آزاد و سيستم دفاع آنتي اكسيداني مي باشد، آنتي اكسيدان ها موادي هستند كه در غلظت بسيار كم به طور قابل ملاحظه اي اكسيداسيون اكسيدان ها را به تاخير مي اندازند و با مكانيسم هاي مختلف راديكال هاي آزاد را خنثي مي نمايند و در نتيجه از ابتلا يا پيشرفت بيماري هاي مختلف مانند آلزايمر، پاركينسون و سرطان كه اكسيدان ها در پاتوژنز آن ها دخيل هستند، جلوگيري مي نمايند. شويد به طور فراوان در ايران مصرف مي شود.
هدف: در اين مطالعه اثر آنتي اكسيداني شويد با روغن جوانه گندم به عنوان غني ترين منبع ويتامين  Eمقايسه مي شود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت تجربي طراحي و تعداد ۲۴ موش نر از نژاد ويستار به طور تصادفي به ۳ گروه تقسيم شدند. به گروه A عصاره آبي شويد با دوز ۳gr/kg وزن موش به صورت دهاني، گروه B مقدار ۰٫۵gr/kg روغن جوانه گندم – به عنوان غني ترين منبع ويتامين E داده شد. گروه C نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. بعد از دو هفته از قلب موش ها ۵cc خون گرفته شد و ميزان ظرفيت آنتي اكسيدان هاي تام سرم توسط روش FRAP با استفاده از معرف TPTZ سنجيده شد و هم چنين ميزان گروه هاي تيول سرم با روش Hu و با استفاده از معرفDTNB  اندازه گيري شد. در اين روش براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار مقايسه ميانگين بيش از دو جامعه به روش ناپارامتريک کروسکال واليس استفاده شد.
نتايج: نتايج به دست آمده به صورت Mean±SD در خصوص ظرفيت آنتي اكسيداني تام سرم در گروه ۰٫۲۳۱±۰٫۰۴۵ A، در گروه  0.161±۰٫۰۴۹ Bو در گروه ۰٫۱۴۴±۰٫۰۷۵m mol/ml C بود كه استفاده از آناليز واريانس اختلاف معني داري بين گروه هاي C و A نشان داد (P=0.035) و ميزان گروه هاي تيول سرم در گروه ۰٫۵۹۱±۰٫۶۸ A، در گروه۱٫۲۹±۰٫۵۷۶ B  و در گروه  0.264±۰٫۱۷۹mmol/ml Cبود كه استفاده از آزمون آناليز واريانس اختلاف معني داري بين گروه هاي B و C نشان داد (P=0.006).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه اثر عصاره شويد بر کاهش استرس اکسيداتيو بيشتر از روغن جوانه بود. بنابراين سيستم دفاع آنتي اكسيداني با مصرف عصاره شويد تقويت شده است كه مي توان از اين ماده به عنوان يك ماده غذايي بسيار مفيد در رژيم غذايي روزانه استفاده نمود.