مقاله مقايسه تاثير فشار رواني مسابقه فوتبال بر غلظت کورتيزول بزاقي و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده: گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير فشار رواني مسابقه فوتبال بر غلظت کورتيزول بزاقي و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده: گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس مسابقه
مقاله کورتيزول بزافي
مقاله ضربان قلب
مقاله مربي
مقاله فوتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني شبستري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حرفه مربيگري فوتبال يکي از شغل هاي پر مخاطره در جهان به شمار مي رود و فشارهاي رواني ناشي از ماهيت اين حرفه، موجب فرسوده شدن مربيان فوتبال مي شود. هدف اصلي از اين پژوهش، بررسي تاثير فشار رواني مسابقه، بر غلظت کورتيزول و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده ليگ برتر فوتبال بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، نمونه هاي بزاقي در روز مسابقه در پنج مرحله جمع آوري شد. بدين منظور ۱۶ نفر از مربيان حرفه اي ليگ برتر فوتبال فصل مسابقات ۱۳۸۴-۱۳۸۳ آزمودني هاي اين تحقيق را تشکيل دادند. غلظت کورتيزول بزاقي با استفاده از روش راديوايمنواسي اندازه گيري شد. ضربان قلب مربيان در زمان استراحت و در جريان مسابقه با استفاده از دستگاهTeam – Polar ثبت گرديد. به جهت اينکه مربيان در شرايط استرس رواني مسابقه قرار نداشته باشند، تعيين غلظت کورتيزول و ضربان قلب استراحت آزمودني ها، يک هفته پس از پايان مسابقات انجام شد. از روش تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر (ANOVA) استفاده شد.
يافته ها: بيشترين مقدار کورتيزول در بين دو نيمه مسابقه مشاهده شد که در مربيان بازنده اين افزايش بيشتر بود. نتايج نشان داد تفاوت معني داري بين ميزان غلظت کورتيزول بزاقي مربيان برنده و بازنده در مراحل مختلف نمونه گيري وجود نداشت. تغييرات ضربان قلب در مربيان برنده و بازنده در جريان بازي اختلاف معني داري نداشت.
نتيجه گيري: استرس هاي رواني مسابقه در مربيان با افزايش معني داري در سطوح کورتيزول بزاقي همراه بود. در نتيجه فشار هاي رواني ناشي از مسابقه مي تواند براي مربيان استرس زا و مضر باشد.