مقاله مقايسه تاثير قراردادن شير خوار در آغوش مادر با روش روتين اجرا شده حين واکسيناسيون در مراکز بهداشت، بر درد ناشي از انجام واکسيناسيون در شير خواران مراکز بهداشت غرب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۴۸ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير قراردادن شير خوار در آغوش مادر با روش روتين اجرا شده حين واکسيناسيون در مراکز بهداشت، بر درد ناشي از انجام واکسيناسيون در شير خواران مراکز بهداشت غرب تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله شيرخوار
مقاله واکسيناسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تعاوني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه علي شاداب
جناب آقای / سرکار خانم: نيساني ساماني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نوزادان در مقايسه با كودكان و بالغين نسبت به درد حساس ترند و استعداد بيشتري براي ابتلا به عوارض دراز مدت آن دارند لذا اجراي تدابير كاهش درد نوزادان ضروري است .پژوهش حاضر با هدف مقايسه ميانگين نمره واکنش رفتاري درد ناشي از تزريق واكسن در شيرخواران در آغوش مادر و شيرخواران واکسينه شونده طبق روال معمول در مراکز بهداشتي و درماني غرب تهران اجرا گرديد.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع کارآزمايي باليني بر روي ۷۶ نوزاد ترم سالم ۴-۲ ماهه اي که جهت تزريق واکسن سه گانه به مراكز بهداشت آورده شده بودند انجام شد. هنگام تزريق عضلاني، نوزادان گروه مداخله، دو دقيقه قبل، حين و حداقل ۱۵ ثانيه بعد از واکسيناسيون در آغوش مادر و در گروه کنترل، شيرخواران در طي واکسيناسيون طبق روال معمول مراکز فوق، بر روي تخت قرار داده شدند. (گمارش تصادفي) تغييرات ظاهر نوزادان بر اساس چک ليست اصلاح شده واکنش‌هاي رفتاري درد از ۵ ثانيه قبل از شروع تزريق واکسن تا ۱۵ ثانيه بعد از آن مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: واكنش هاي رفتاري درد دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معني دار داشت (P<0.0001).
نتيجه گيري: با توجه به اختلاف معني دار واكنش هاي رفتاري درد مي توان از روش آسان و بي خطر قرار دادن نوزاد در آغوش مادر، جهت كاهش درد ناشي از واکسيناسيون و تزريقات عضلاني استفاده نمود.