مقاله مقايسه تاثير قرص واژينال ويتامين C با ژل واژينال مترونيدازول بر بهبود و عود واژينوز باكتريال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير قرص واژينال ويتامين C با ژل واژينال مترونيدازول بر بهبود و عود واژينوز باكتريال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژينوز باكتريال
مقاله ويتامين C
مقاله مترونيدازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: واژينوز باكتريال نوعي تغيير فلور باكتريال واژن است كه با از بين رفتن لاكتوباسيل ها و جاي گزيني باكتريهاي بي هوازي و گاردنرلا واژيناليس ايجاد مي شود. شايع ترين علت واژينيت در زنان در سنين باروري است. با توجه به ارتباط واژينوز باكتريال با افزايش PH واژن، استفاده از مواد اسيدي كننده واژن به عنوان راهي براي طبيعي كردن فلور باكتريال واژن و درمان واژينوز باكتريال، پيشنهاد شده است. بنابراين، اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير قرص واژينال ويتامين C و ژل مترونيدازول واژينال بر بهبود وعود واژينوز باكتريال در مراجعين بيمارستان اميرالمومنين اهواز طراحي گرديد.
روش بررسي: طي يک مطالعه كار آزمايي باليني ۶۰ خانم غير باردار ۴۵-۱۵ ساله مبتلا به واژينوز باکتريال مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان پس از تاييد تشخيص واژينوز باکتريال بر اساس معيار امسل به صورت تصادفي به دو گروه (۳۰ نفر) قرص واژينال ويتامين ۲۵۰ Cميلي گرمي يك بار در روز به مدت ۶ روز و (۳۰ نفر) ژل واژينال مترونيدازول ۵ گرم يك بار در روز به مدت ۵ روز، تقسيم شدند. بيماران از نظر خصوصيات دموگرافيک، سطح تحصيلات و روش پيشگيري بررسي و همگن شدند. بيماران قبل، پس از درمان و دو هفته پس از درمان بر اساس معيار امسل بررسي شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي (مجذور کاي، فيشر، تست تي تست مك نمار و من ويتني) استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان بهبود و عود در گروه ويتامين C به ترتيب ۷۶٫۷ درصد و ۹٫۵ درصد و در گروه مترونيدازول ۸۰ درصد و ۵ درصد بود آزمون هاي آماري اختلاف معناداري بين دو گروه نشان نداد (P=0.7).
بحث: نتايج نشان داد كه قرص واژينال ويتامين C بر بهبود و عود واژينوز باكتريال به اندازه ژل واژينال مترونيدازول ۰٫۷۵ درصد موثر است.