مقاله مقايسه تاثير كتامين خوراكي و تزريق اطراف لوزه آن در كاهش درد و عوارض پس از جراحي لوزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير كتامين خوراكي و تزريق اطراف لوزه آن در كاهش درد و عوارض پس از جراحي لوزه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتامين
مقاله درد پس از جراحي
مقاله توسيلكتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قديمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درد پس از جراحي لوزه ها در كودكان شايع بوده و به علت مشكلات ناشي از آن از بين بردن درد ضروري است. لذا پژوهش حاضر با هدف دستيابي به بهترين شيوه استفاده از كتامين در كاهش درد پس از جراحي لوزه با حداكثر تاثير و حداقل عوارض صورت پذيرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه كارآزمايي باليني دو سوكور بوده كه برروي ۹۲ كودك ۳ تا ۹ ساله كانديد جراحي لوزه انجام گرفته است. بيمارا به صورت تصادفي در دو گروه كتامين خوراكي و تزريقي (هر گروه ۴۶ نفر) تقسيم شدند. به تمام بيماران ۳۰ دقيقه قبل از عمل ۲ ميلي گرم/كيلوگرم آب سيب داده شد كه افراد گروه تزريقي آب سيب بدون كتامين و گروه خوراكي آب سيب همراه با ۵ ميلي گرم/كيلوگرم كتامين دريافت كردند. ۳ دقيقه قبل از جراحي در افراد گروه تزريقي ۰٫۵ ميلي گرم/كيلوگرم كتامين در اطراف لوزه تزريق و در گروه خوراكي همان حجم سالين تزريق شد. اطلاعات ثبت و جمع آوري شده و سپس با استفاده از تست هاي ويلكاكسون، من ويتني و تي تست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: اطلاعات دموگرافيك و فشار خون قبل و بعد از عمل بين دو گروه دريافت كتامين خوراكي و تزريقي تفاوت معني داري نداشتند. از لحاظ مدت زمان انجام جراحي بين دو گروه اختلاف معني دار مشاهده شد (p=0.0006) به گونه اي كه مدت عمل در گروه تزريقي كوتاهتر بود همچنين امتياز درد در گروه تزريقي كمتر از گروه خوراكي بود.
نتيجه گيري: كتامين در كاهش درد و عوارض پس از جراحي لوزه موثر است. استفاده از تزريق اطراف لوزه كتامين از شيوه خوراكي موثرتر بود.