مقاله مقايسه تاثير ماساژ بازتابي پا و آرام سازي بنسون بر شدت درد پس از سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير ماساژ بازتابي پا و آرام سازي بنسون بر شدت درد پس از سزارين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماسا‍ژ بازتابي پا
مقاله آرام سازي بنسون
مقاله درد
مقاله جراحي سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري نوري جميله
جناب آقای / سرکار خانم: سيرتي نير مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شرمه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: باباتباردرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور مقايسه تاثير ماساژ بازتابي پا و آرام سازي بنسون بر کاهش شدت درد پس از جراحي سزارين انجام شد.
مطالعه از نوع كارآزمايي باليني بود. روش نمونه گيري، غيرتصادفي تسهيل شده بود. نمونه ها در دو گروه ماساژ بازتابي پا و آرام سازي بنسون و همچنين يك گروه شاهد قرار داده شدند. براي سنجش درد، از معيار عددي (۰-۱۰) استاندارد شده اندازه گيري درد استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آناليز آماري من ويتني، تحليل واريانس آنوا، آناليز واريانس کروسکال واليس و ويلکاکسون استفاده شد.
مقايسه ميزان شدت درد بعد از ماساژ بازتابي پا و آرام سازي بنسون، به طور جداگانه بين دو گروه آزمون و شاهد، معني دار بود (P<0.05). اختلاف ميانگين شدت درد بين دو گروه آزمون، معني دار بود (P=0.0001). ماساژ بازتابي و آرام سازي در كاهش درد بيماران پس از جراحي سزارين موثر بودند و تاثير ماساژ بازتابي پا در كاهش شدت درد بعد از جراحي سزارين، بيشتر از آرام سازي بنسون بود.