مقاله مقايسه تاثير متفورمين ژنريک توليد شرکت داخلي با نمونه غيرژنريک توليد شركت خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير متفورمين ژنريک توليد شرکت داخلي با نمونه غيرژنريک توليد شركت خارجي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله متفورمين
مقاله ژنريک
مقاله اثربخشي
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: اميرمقدمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: متفورمين، دارويي پر مصرف در کنترل قند خون بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ به شمار مي رود. انواع متفاوتي از اين دارو در کشور در دسترس است که در مورد اثربخشي نمونه هاي توليد داخل نسبت به مشابه خارجي ترديد وجود دارد. در طي يك كارآزمايي باليني، ما به مقايسه ميزان اثر بخشي و عوارض جانبي متفورمين توليدي دو شركت داخلي (ايراني) و خارجي (كانادايي) در درمان بيماران مبتلا به ديابت پرداختيم.
روش بررسي: در يك كارآزمايي متقاطع دو سو كور تصادفي، تعداد ۱۸ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ که داراي شرايط ورود به مطالعه بودند، ابتدا به مدت شش هفته تحت درمان با متفورمين توليدي شركت داخلي با دوز ۵۰۰ ميلي گرم دو بار در روز قرار گرفتند. پس از دو هفته دوره پاکسازي به مدت ۶ هفته ديگر درمان با نوع ديگر متفورمين ادامه يافت. سطح قند خون ناشتا (FBS)، درصد هموگلوبين گليكوزيله(HbA1C) ، شاخص هاي چربي سرم (Chol،TG ، HDL و LDL)، وزن و شاخص توده بدني (BMI) بيماران قبل و بعد از هر دوره درمان اندازه گيري شد. نتايج حاصله با استفاده از آزمون هاي تي جفت، تي مستقل با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد ۱۸ زن ۳۲ تا ۶۲ ساله (ميانگين سن: ۸٫۲±۴۶٫۸ سال) در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند. هر دو نوع متفورمين مورد مطالعه داراي اثرات درماني يكساني بر روي سطح قند خون ناشتا، درصد هموگلوبين گليكوزيله، شاخص هاي چربي سرم (به جزHDL ) و شاخص توده بدني بيماران بودند. به علاوه، هيچ گونه اختلاف معناداري بين آن ها از نظر ميزان فراواني بروز عوارض جانبي مشاهده نشد. البته حجم نمونه براي بررسي عوارض جانبي کم بود.
نتيجه گيري: با توجه به اثرات درماني سودمند، عوارض جانبي اندك، و هزينه درماني پايين متفورمين توليد شده توسط شركت داخلي، استفاده از اين دارو يك انتخاب مناسب براي درمان بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ مي باشد و نمونه غير ژنريک مزيتي نسبت به آن ندارد.