مقاله مقايسه تاثير مسواكهاي دستي Classic و Pulsar بر برداشت پلاك دنداني كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير مسواكهاي دستي Classic و Pulsar بر برداشت پلاك دنداني كودكان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاك ميكروبي
مقاله مسواك Classic
مقاله مسواك Pulsar

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صدفي كوچه باغي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به فراواني پلاك دنداني و عوارض شناخته شده آن پيدا كردن روشي براي كنترل و كاهش آن از اهميت زيادي برخوردار است و همچنين ادعاي شركت سازنده مسواك دستي Pulsar مبني بر اينكه اين مسواك به علت داشتن حركات ريز نبضي قادر به برداشت بهتر پلاك دنداني است و عدم وجود گزارشي از موثر بودن اين مسواك در زمان بررسي و به منظور مقايسه تاثير مسواك دستي Classic با مسواك دستي Pulsar بر برداشت پلاك دنداني اين تحقيق روي كودكان دختر ۱۲ ساله يك مدرسه غيرانتفاعي و يك مدرسه دولتي در سال ۱۳۸۶ در تهران انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي كارآزمايي باليني از نوع Cross over روي ۲۴ نفر (۴۸ نمونه) انجام گرفت. ميزان پلاك اوليه آنها با شاخص تغيير يافته Turesky تعيين و دانش آموزان دو مدرسه بطور تصادفي به گروههاي مورد و شاهد تقسيم شدند. در گروه شاهد ابتدا مسواك Classic ساخت شركت Oral-B و در گروه مورد ابتدا مسواك Pulsar ساخت شركت Oral-B به مدت سه هفته داده شد ضمن اينكه هيچ گونه آموزشي به گروهها داده نشد. ميزان پلاك در آخر دوره كماكان به همان روش تعيين و پس از دو هفته Wash out جاي گروهها تغيير كرد و ميزان پلاك اوليه و ثانويه مجددا تعيين شد، تغييرات پلاك در داخل هر گروه با آماره ويلكاكسون و بين دو گروه با آماره من يوويتني مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق روي تعداد ۲۴ نمونه انجام گرفت. ميزان اوليه و ثانويه پلاك در دو گروه مشابه بود. تغييرات ميزان پلاك در گروه مسواك Classic برابر ۰٫۴۳±-۰٫۲۵ با ۱۷ درصد كاهش(P<0.01)  و در گروه Pulsar برابر ۰٫۵۵± ۰٫۱با ۷٫۹ افزايش(P<0.2)  و تغييرات در دو گروه به لحاظ آماري معني دار بود (P<0.07). ميزان پلاك افزايش يافته در گروه Classic، ۲۵ درصد و در گروهPulsar ، ۵۰ درصد (P<0.07) بود.
نتيجه گيري و توصيه ها: به نظر مي رسد مسواک
Pulsar بر خلاف ادعاي كارخانه سازنده قادر به برداشت بهتر پلاك دنداني در كودكان نمي باشد. توصيه مي شود افراد مشابه در افراد بزرگسال انجام گيرد.