مقاله مقايسه تاثير ميزوپروستول رکتال و سنتومترين عضلاني در پيشگيري از خونريزي بعد از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير ميزوپروستول رکتال و سنتومترين عضلاني در پيشگيري از خونريزي بعد از زايمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونريزي پس از زايمان
مقاله سنتومترين
مقاله ميزوپروستول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صميمي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: عابدزاده كلهرودي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: در کشورهاي در حال توسعه خونريزي پس از زايمان هنوز يکي از علل مرگ و مير مادران مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه تاثير دو داروي ميزوپروستول رکتال با سنتومترين عضلاني در پيشگيري از خونريزي هاي پس از زايمان مي باشد.
روش کار: اين مطالعه ازنوع کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور بود که بر روي ۲۰۰ زن باردار مراجعه کننده به زايشگاه شبيه خواني شهرستان کاشان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه ها به دو گروه تقسيم شدند، گروه اول (۱۰۰ نفر) بعد از خروج جفت ۱ ميلي ليتر سنتومترين عضلاني و گروه دوم (۱۰۰ نفر) بعد از خروج جفت ۶۰۰ ميکروگرم شياف ميزوپروستول رکتال دريافت کردند. دو گروه از نظر برخي متغير هاي مداخله گر همسان بودند. کليه افراد مورد مطالعه تا ۲۴ ساعت پس از زايمان تحت نظر قرار گرفتند، فشار خون، نبض، تون رحم، هموگلوبين قبل و بعد از زايمان، نياز به داروي يوتروتونيک اضافه و عوارض جانبي در بيماران ارزيابي گرديد و نتيجه در فرم هاي ثبت اطلاعات وارد شد. در نهايت اطلاعات وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده از آزمونهاي آماري تي و مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
نتايج : ميانگين سني افراد مورد مطالعه ۲۵٫۶۱±۴٫۷۵ سال، ميانگين سن حاملگي ۳۸٫۸±۱٫۲ هفته و ميانگين وزن هنگام تولد نوزادان ۳۳۴۶٫۲±۳۴۹٫۵۶ گرم بود. ميانگين و درصد افت هموگلوبين در گروه ميزوپروستول به طور معني داري کمتر از گروه سنتومترين بود (P=0.009) اما از نظرتون رحم، فشار خون و نبض در تمام مقاطع زماني مورد بررسي بين دو گروه تفاوت معني داري ديده نشد. از نظر عوارض دارويي نيز بين دو گروه تفاوت معني داري ديده نشد.
نتيجه نهائي: در اين مطالعه مشخص شد شياف رکتال ميزوپروستول موثر تر و کم عارضه تر از سنتومترين تزريقي در کاهش خونريزي هاي پس از زايمان مي باشد. لذا مي توان از آن به عنوان داروي انتخابي براي پيشگيري از خونريزي هاي پس از زايمان استفاده کرد.