مقاله مقايسه تاثير مکيدن پستان توسط شيرخواران با قرار گرفتن در آغوش مادر بر درد ناشي از واکسيناسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير مکيدن پستان توسط شيرخواران با قرار گرفتن در آغوش مادر بر درد ناشي از واکسيناسيون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله شيرخوار
مقاله مکيدن پستان
مقاله واکسيناسيون
مقاله آغوش مادر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه علي شاداب
جناب آقای / سرکار خانم: تعاوني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نيساني ساماني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نوزادان معمولا واکنش بيشتري به درد نشان مي دهند، دستيابي به تدابيري جهت تسکين درد آنان ضروري مي باشد. لذا اين مطالعه به منظور تعيين تاثير مکيدن پستان توسط شيرخواران در مقايسه با قرار گرفتن در آغوش مادر بر درد ناشي از واکسيناسيون انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۷۶ نوزاد رسيده سالم ۴-۲ که ماهه به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند، انجام گرديد. هنگام تزريق واکسن سه گانه، نوزادان گروه مکيدن پستان، دو دقيقه قبل تا حداقل ۱۵ ثانيه بعد از واکسيناسيون از پستان مادر تغذيه شدند و در گروه آغوش مادر، شيرخواران در زمان مشابه فقط در آغوش مادر بودند. بر اساس چک ليست اصلاح شده واکنش رفتاري درد، شيرخواران بر اساس تغييرات چهره، گريه و حرکات بدن، ۵ ثانيه قبل از شروع تزريق تا ۱۵ ثانيه بعد از آن مورد ارزيابي قرار گرفتند و نمرات براي هر رفتار جمع و در دو گروه مقايسه شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که واکنش رفتاري درد گروه مکيدن پستان (۴٫۶±۱٫۸) و آغوش مادر (۶٫۷±۱٫۲) بعد از تزريق واکسن اختلاف معني دار داشت (حالت چهره: p=0.032، حالت گريه: p=0.0001، حالت حرکات بدن: p=0.0001) و از نظر تاثير جنس، سن و زمان تغذيه تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه مشخص شد که تغذيه شيرخواران از پستان مادر منجر به کاهش واکنش رفتاري درد ناشي از تزريق واکسن به آنان مي گردد.