مقاله مقايسه تاثير نوع فعاليت ورزشي بر پاسخ هاي قلبي – عروقي و تنفسي در مراحل لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي زنان ورزشکار و غيرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير نوع فعاليت ورزشي بر پاسخ هاي قلبي – عروقي و تنفسي در مراحل لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي زنان ورزشکار و غيرورزشکار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي قلبي – تنفسي
مقاله نبض اکسيژن
مقاله مرحله لوتئال و اوايل فوليکولار چرخه قاعدگي
مقاله فعاليت ورزشي فزاينده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسن زاده مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، مقايسه تاثير نوع فعاليت ورزشي بر پاسخ هاي قلبي – عروقي و تنفسي در مراحل لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي زنان ورزشکار و غير ورزشکار بود. ۲۰ دانشجوي ورزشکار که عضو تيم بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي بودند و ۲۰ دانشجوي زن سالم غيرورزشکار که هيچ گونه فعاليت ورزشي منظم و تفريحي نداشتند، به صورت داوطلب در اين تحقيق شرکت داشتند. آزمودني ها در هر گروه به طور تصادفي به دو گروه ۱۰ نفري (نوارگردان و چرخ کارسنج) تقسيم شدند. آزمودني هاي گروه نوارگردان، فعاليت ورزشي فزاينده بروس تعديل شده را در مراحل لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي و آزمودني هاي گروه چرخ کارسنج نيز، فعاليت ورزشي فزاينده آستراند را در مراحل لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي اجرا کردند. براي تعيين مرحله لوتئال، سطح هورمون هاي پروژسترون، پرولاکتين، FSH و LH در سرم خون سنجيده شد. حداکثر اکسيژن مصرفي، حداکثر ضربان قلب و نبض اکسيژن (VO2/HR) طي دو مرحله روي دو دستگاه نوارگردان و چرخ کارسنج توسط دستگاه آناليز گازهاي تنفسي (K4B2) اندازه گيري شد. به منظور تعيين اختلاف عملکرد دو نوع فعاليت ورزشي در دو مرحله قاعدگي از روش آماري t-test همبسته استفاده شد (P<0.05) نتايج نشان داد که ميانگين نبض اکسيژن در مراحل لوتئال و اوايل فوليکولار چرخه قاعدگي زنان ورزشکار و غيرورزشکار در هيچ يک از دو نوع فعاليت ورزشي، تفاوت معني داري ندارد. همچنين تفاوت معني داري در ميانگين نبض اکسيژن در فعاليت با نوارگردان، بيشتر از چرخ کارسنج است، اما اين تفاوت در زنان غيرورزشکار مشاهده نشد. به نظر مي رسد با توجه به افت جسماني زنان به دليل عدم فعاليت در دوران خونريزي چرخه قاعدگي، نمي توان جايگزيني دو نوع فعاليت ورزشي دويدن و رکاب زدن را با هدف تسهيل فعاليت و ترغيب به عدم ترک آن در زنان ورزشکار توصيه کرد، اما در زنان غيرورزشکار جايگزيني دو نوع فعاليت ورزشي امکان پذير است.