مقاله مقايسه تاثير نيفيديپين و سولفات منيزيم در درمان زايمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير نيفيديپين و سولفات منيزيم در درمان زايمان زودرس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان زودرس
مقاله نيفيديپين
مقاله سولفات منيزيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي زاده مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زايمان زودرس يکي از علل عمده مرگ و مير و معلوليت هاي پري ناتال است. درمان زايمان زودرس و به تعويق انداختن زايمان سبب افزايش بقاي نوزاد و بهتر شدن کيفيت زندگي وي و کاهش هزينه هاي لازم براي مراقبت و درمان نوزادان نارس مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه اثر نيفيديپين و سولفات منيزيم در متوقف کردن زايمان زودرس و نيز مقايسه عوارض جانبي و هزينه درمان اين دو دارو با يکديگر صورت گرفته است.
روش كار: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي ۸۰ خانم باردار تک قلو با سن حاملگي ۲۶ تا ۳۴ هفته با تشخيص زايمان زودرس (انقباضات منظم رحمي با فواصل کمتر از ۱۰ دقيقه همراه با ديلاتاسيون و افاسمان سرويكس که به استراحت در بستر و مايع درماني و پتيدين عضلاني پاسخ نداده بودند) مراجعه کننده به کلينيک زنان بيمارستانهاي امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد، از دي ماه ۱۳۸۶ تا دي ماه ۱۳۸۷ انجام شد. بيماران در دو گروه درماني نيفيديپين خوراکي و سولفات منيزيم وريدي قرار گرفت و نتايج تاثير اين دو دارو مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: بر اساس محاسبات آماري بين ميزان پاسخ دهي به توکوليتيک در دو گروه طي ۴۸ ساعت و ۷ روز از شروع درمان تفاوت معني داري وجود نداشت (p=0.494). اما ميزان عوارض جانبي مادري درگروه نيفيديپين به طور معني داري کمتر از گروه سولفات منيزيم بود (p=0.003). برآورد هزينه متوسط دارو براي هر بيمار در گروه سولفات منيزيم حدود ۱۳ برابر گروه نيفيديپين بود که اختلاف دو گروه از اين نظر معني دار مي باشد (p=<0.001). داده ها پس از جمع آوري با استفاده از آزمونهاي آماري t و کاي اسکوئر مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت که نيفيديپين مي تواند با توجه به اثر بخشي خوب، عوارض جانبي ناچيز، قيمت مناسب و روش مصرف آسان به عنوان يک توکوليتيک، جايگزين مناسبي براي سولفات منيزيم در درمان زايمان زودرس باشد.