مقاله مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي و يوگا بر شاخص هزينه فيزيولوژيک (PCI) بيماران مبتلا مولتيپل اسکلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير هشت هفته تمرين هوازي و يوگا بر شاخص هزينه فيزيولوژيک (PCI) بيماران مبتلا مولتيپل اسکلروزيس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري مولتيپل اسکلروزيس
مقاله شاخص هزينه فيزيولوژيک (PCI)
مقاله تمرينات هوازي
مقاله يوگا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارسطو علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدنژاد شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري مولتيپل اسکلروزيس (ام اس)، بيماري مزمن دميليناسيون سيستم اعصاب مرکزي است که با نشانه هاي گوناگون باليني آشکار مي گردد. پژوهش حاضر با هدف تاثير و مقايسه دو نوع تمرين هوازي و يوگا بر شاخص هزينه فيزيولوژي (PCI) بيماران مبتلا به ام اس اجرا شد.
روش بررسي: نمونه آماري تحقيق را ۳۰ نفر از زنان مبتلا به ام اس (۱۹ تا ۵۴ سال) با سطح پايين و متوسط بيماريEDSS≤ ۴ (Expanded Disability Status Scale) تشکيل دادند. بيماران به طور تصادفي در سه گروه قرار گرفتند. ۱۰ بيمار در گروه تمرينات هوازي (راه رفتن روي نوارگردان) با شدت ۷۵-۴۰ درصد ضربان قلب بيشينه و ۱۰ بيمار در گروه تمرينات منتخب يوگا قرار داشتند که در هر جلسه ۶۰ تا ۷۰ دقيقه به تمرينات هاتا يوگا مي پرداختند و ۱۰ بيمار در گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودني ها سه جلسه در هفته براي ۸ هفته به تمرين پرداختند. شاخص هزينه فيزيولوژي بيماران قبل و بعد از هشت هفته تمرين مورد مطالعه آماري قرار گرفت.
يافته ها: تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد شاخص هزينه فيزيولوژي بيماران در گروه تمرينات منتخب هوازي (P=0.00) و گروه تمرينات منتخب يوگا (P=0.03) کاهش معني داري يافت و اين شاخص در بيماران گروه کنترل (P=0.01) افزايش معني داري داشت. اين بهبود در گروه تمرينات هوازي به طور معني داري مشهودتر از گروه تمرينات منتخب يوگا بود (P=0.00).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين پژوهش مي توان گفت تمرينات ورزشي هوازي و يوگا مي توانند در بهينه کردن هزينه فيزيولوژي بيماران مبتلا به ام اس تاثير معني داري داشته باشند.