مقاله مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت هوازي و سونا بر غلظت سديم و پتاسيم سرم و ادرار ورزشكاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۷۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت هوازي و سونا بر غلظت سديم و پتاسيم سرم و ادرار ورزشكاران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت هوازي
مقاله سونا
مقاله سديم
مقاله پتاسيم
مقاله سرم
مقاله ادرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نصور
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تعادل آب و الكتروليت براي حفظ سلامت بدن حياتي است. تمرينات ورزشي، تغييرات زيادي در هموديناميك كليه و تعادل آب و الكتروليت ايجاد مي كنند. سونا محيط داغي است كه با فشار گرمايي در تعادل مذكور موثر است، لذا هدف از اين پژوهش مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت هوازي و سونا بر غلظت سديم و پتاسيم سرم و ادرار در ورزشكاران بود.
روش بررسي: در اين تحقيق نيمه تجربي، از ۱۵ نفر از بازيكنان تيم فوتبال دانشگاه شهيد بهشتي با ميانگين سني ۲۴٫۵±۲٫۵ سال و ميانگين وزني ۷۲±۸ كيلوگرم قبل و پس از يك جلسه فعاليت هوازي و يك جلسه سونا، خون گيري به عمل آمد و ادرار ۲۴ ساعته آنان جمع آوري شد. از ميانگين و انحراف معيار براي توصيف آماري و از آزمون t وابسته براي تحليل استنباطي داده ها استفاده شد.
يافته ها: يك جلسه فعاليت هوازي موجب افزايش معني دار غلظت سديم و پتاسيم سرم شد (p<0.05). يك جلسه حضور در سونا افزايش معني داري در غلظت پتاسيم سرم ايجاد كرد (p<0.01)، اما تغيير معني داري در غلظت سديم سرم مشاهده نشد. تفاوت معني داري بين ميانگين تغييرات غلظت سديم و پتاسيم سرم در فعاليت هوازي و سونا مشاهده نشد. يك جلسه فعاليت هوازي بدون تغيير معني دار ميزان پتاسيم ادرار، موجب افزايش معني دار غلظت سديم ادرار شد (p<0.01). يك جلسه سونا بدون ايجاد تغيير معني داري در غلظت سديم ادرار، سبب افزايش معني دار غلظت پتاسيم ادرار شد (p<0.05). ميانگين تغييرات غلظت سديم ادرار در فعاليت هوازي به طور معني داري بيشتر از سونا بود (p<0.01)، اما بين ميانگين تغييرات غلظت پتاسيم ادرار در فعاليت هوازي و سونا تفاوتي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه فعاليت هوازي و فشار گرمايي باعث عدم تعادل مايع و الكتروليت هاي بدن مي شوند كه بايد به حالت اوليه خود بازگردند.