مقاله مقايسه تاثير پخت پرسلن بر تطابق لبه اي در رستوريشن هاي تمام سراميک پروسرا و متال سراميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۸۰ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير پخت پرسلن بر تطابق لبه اي در رستوريشن هاي تمام سراميک پروسرا و متال سراميک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رستوريشن دنداني
مقاله تمام سراميک
مقاله تطابق لبه اي
مقاله پروسرا
مقاله پرسلن دنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كودريان رودابه
جناب آقای / سرکار خانم: سازگارا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سيدان كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ قرآن علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اگر چه روکشهاي تمام سراميکي به طور وسيعي استفاده مي شوند، معذالک هنوز اطلاعات کمي در مورد اثر سيکل هاي پخت پرسلن بر تطابق لبه اي اين روکشها وجود دارد. به همين جهت هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير پخت پرسلن بر تطابق لبه اي در رستوريشن هاي تمام سراميک پروسرا (Procera) و متال سراميک مي باشد.
روش بررسي: براي انجام اين مطالعه تجربي، ده روکش استاندارد از سيستم پروسرا بر روي داي فلزي ساخته شد. روکشهاي متال – سراميک (MCR) ساخته شده به روش معمول، به عنوان گروه کنترل استفاده شدند. جهت تکرارپذير شدن موقعيت نمونه ها حين ارزيابي تطابق لبه اي، وسيله اي ساخته شد. نمونه ها بدون سمان شدن روي داي فلزي قرار داده شدند و ميزان عدم تطابق لبه اي با استفاده از استريوميکروسکوپ اندازه گيري گرديد. آناليز آماري با استفاده از تست هاي Paired sample t- test و ANOVA انجام گرديد.
يافته ها: روکشهاي MCR (69.17±۴۴٫۸ ميکرون) و روکشهاي تمام سراميکي پروسرا (۷۹/۴۳ ± ۳۵/۶۱ ميکرون) مقادير تطابق لبه اي تقريبا مشابه داشتند و آناليز آماري تفاوت قابل ملاحظه اي در مقادير عدم تطابق لبه اي اين دو گروه نشان نداد. افزودن پرسلن به کوپينگ هاي پروسرا باعث تغيير در مقادير عدم تطابق لبه اي نشد (P=0.7)، اما تطابق لبه اي گروه کنترل به طور قابل ملاحظه اي بعد از پخت پرسلن تغيير کرد (P<0.001).
نتيجه گيري: در محدوده اين مطالعه، سيستم تمام سراميکي پروسرا از نظر کلينيکي تطابق لبه اي قابل قبول دارد و سيکل هاي پخت پرسلني بر تطابق لبه اي اين سيستم تاثيري ندارد.