مقاله مقايسه تاثير پروتزهاي با سطح مفصلي متحرک و ثابت در آرتروپلاستي کامل زانو (بررسي کارآيي در کوتاه مدت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير پروتزهاي با سطح مفصلي متحرک و ثابت در آرتروپلاستي کامل زانو (بررسي کارآيي در کوتاه مدت)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتروپلاستي
مقاله زانو
مقاله پروتز و ميله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي نوشهري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت پور محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ زنگنه رامين
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: نقش پروتزهاي داراي سطح مفصلي متحرک در عملکرد زانو هنوز به خوبي شناخته نشده است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه دو نوع پروتز با سطح مفصلي ثابت و متحرک انجام گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۳۰ زانو با پروتز داراي سطح مفصلي ثابت و ۳۸ زانو با پروتز داراي سطح مفصلي متحرک، تحت جراحي آرتروپلاستي قرار گرفتند و با استفاده از مقياس نمره دهي انجمن زانو با يکديگر مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين سني و ميانگين زمان پيگيري گروه سطح مفصلي متحرک به ترتيب ۶۵ سال و ۳۴ ماه، و گروه سطح مفصلي ثابت ۶۹ سال و ۳۰ ماه بود. ميانگين نمره زانو، نمره عملکرد زانو و نمره نهايي در گروه سطح مفصلي متحرک به ترتيب از ۲۹، ۴۵ و ۷۳ در قبل از عمل به ۶۴، ۶۷ و ۱۲۸ در پس از عمل، و در گروه سطح مفصلي ثابت از ۳۱٫۷، ۳۴ و ۶۵٫۹ در قبل از عمل به ۶۸، ۵۷ و ۱۲۵ در پس از عمل رسيد. بين دو گروه از نظر آماري تفاوت معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: گرچه ميانگين نمره زانو بعد از عمل در هر دو گروه افزايش يافت، اما بين نتايج کوتاه مدت در دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت. بنابراين هيچ يک از دو نوع پروتز مورد مطالعه بر ديگري ارجحيت ندارد.