مقاله مقايسه تاثير پروپوفول، فنتانيل و کتامين، فنتانيل بر علايم حياتي، آرامش و بي دردي بيماران کانديد کارگذاري کاتاتر پرم کت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير پروپوفول، فنتانيل و کتامين، فنتانيل بر علايم حياتي، آرامش و بي دردي بيماران کانديد کارگذاري کاتاتر پرم کت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرم کت،آرام بخشي
مقاله نارسايي کليوي
مقاله پروپوفول
مقاله کتامين
مقاله مانيتورينگ و مراقبت بيهوشي از بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: يراقي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبربيگي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي كوشكي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاتاترهاي کاف دار وريد مرکزي، يکي از راه هاي جايگزين، به منظور دست يابي دايمي عروقي براي دياليز در بيماراني است که استفاده از فيستول شرياني، وريدي طبيعي در آنان مقدور نيست. هدف از انجام اين مطالعه، مقايسه ايجاد آرامش و بي دردي با دو روش آرام بخشي پروپوفول، فنتانيل و کتامين، فنتانيل در بيماران کانديدي کارگذاري کاتاتر پرموکت بود.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني، ۵۱ بيمار کانديد کارگذاري کاتاتر پرموکت، درسه گروه تزريق پروپوفول، فنتانيل، کتامين، فنتانيل وگروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. ميزان درد بيماران در شروع عمل بر اساس معيار Ambesh score و ميزان آرامش بيماران بر اساس Ramsay score در دو زمان شروع عمل و ورود کاتاتر به قلب مورد بررسي قرار گرفت. ميزان رضايت مندي بيمار در اطاق بهبودي، با استفاده از معيار کيفي بررسي شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي دو، t-test، آناليز واريانس، آزمون کروسکال واليس و آناليز واريانس دو طرفه تحليل شدند. مقادير P<0.05 از نظر آماري معني دار تلقي شد.
يافته ها: تعداد ضربان قلب، فشار خون سيستولي و دياستولي و تعداد تنفس در بعضي از زمان ها درسه گروه اختلاف معني داري داشت (P<0.05). توزيع فراواني درد در شروع عمل، اختلاف معني داري بين سه گروه داشت (P=0.001). اختلاف معني داري بين ۳ گروه در ميزان آرامش، هم در زمان شروع عمل و هم در زمان ورود کاتاتر به قلب، مشاهده شد (P<0.001). در گروه پروپوفول، بيماران ازرضايت مندي بالاتري برخوردار بودند (P=0.001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که هر دو روش آرام بخشي پروپوفول، فنتانيل و کتامين، فنتانيل در ايجاد سديشن وبي دردي بيماران موثرندند. همچنين پروپوفول نسبت به کتامين از نظر ثبوت علايم حياتي، آرامش بهتر و رضايت مندي بيماران ارجحيت داشت.