مقاله مقايسه تاثير چند سيلر اندودنتيک بر زمان سخت شدن (In Vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير چند سيلر اندودنتيک بر زمان سخت شدن (In Vitro)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان سخت شدن
مقاله استاندارد ISO 6786:2001
مقاله سيلر اندودنتيکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران مهاجري لادن
جناب آقای / سرکار خانم: خليلك زهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اخلاقي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آنجا که براي درمان موفق ريشه دندان گوتا پرکا به تنهايي نمي تواند سيل مناسبي را فراهم کند، ناچار به استفاده از مواد درز گير (سيلرها) هستيم. يکي از خصوصيت مهم کاربردي و کلينيکي يک سيلر، زمان سخت شدن مشخص و مناسب از نظر کار کردن مي باشد. هدف از اين تحقيق، تعيين زمان سخت شدن پنج سيلرهاي AH 26،۲ Seal ،Dorifill ،ADSeal Meta  و سيلر ايرانيSDS ، با روش استاندارد مي باشد .
مواد و روش ها: روش تحقيق و طراحي تجربي به صورت Blind از نظر محقق بوده، و گروه ها  بعد از مشابه سازي انتخاب شدند. سيلر هاي مورد بررسي AH 26،۲ Seal ،Dorifill ، ADSeal Meta و سيلر ايراني SDS بودند. زمان سخت شدن طبق  استاندارد  ISO 6876:2001 گيري شد. تعداد ۵ آزمايش براي هر گروه و در جمع ۲۵ بار آزمايش انجام شد.  نتايج با آزمون آماري OneWay ANOVA توسط بررسي شد (Pvalue<0.05).
يافته ها: تحقيق روي ۵ سيلر و ۲۵ نمونه انجام گرفت. زمان سخت شدن سيلرها برابر :AH 26= 814.2±۸٫۶، Dorifill= 93.8±۱۵٫۱، ۲Seal= 738.4±۶٫۹ ،ADSeal Meta= 49.8±۴٫۳،SDS= 270.6±۱۶۷  ايراني، دقيقه بود .(P<0.00)
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که سيلر جديد ADSeal meta  زمان سخت تر شدن کمتري دارد و چون يک سيلر جديد است، تحقيقات بيشتر را توصيه مي نمايد.