مقاله مقايسه تاثير AFO مفصل دار و ثابت بر عملکرد ايستادن و راه رفتن کودکان فلج مغزي اسپاستيک ۸-۴ سال مراجعه کننده به موسسه توانبخشي وليعصر (عج) شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير AFO مفصل دار و ثابت بر عملکرد ايستادن و راه رفتن کودکان فلج مغزي اسپاستيک ۸-۴ سال مراجعه کننده به موسسه توانبخشي وليعصر (عج) شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله AFO مفصل دار و ثابت
مقاله فلج مغزي
مقاله ايستادن و راه رفتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دالوند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي آوات
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رصافياني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايستادن و راه رفتن از بيشترين فعاليت هايي هستند که انسان به صورت روزمره انجام مي دهد. در کودکان فلج مغزي به دليل آسيب سيستم اعصاب مرکزي، اختلالاتي در اين عملکردها به وجود مي آيد. يکي از راه هاي بهبود عملکرد ايستادن و راه رفتن آنها، استفاده از (Ankle foot ortosis) AFO مي باشد. از اين رو، اين مطالعه به منظور مقايسه تاثير دو نوع AFO مفصل دار و ثابت بر عملکرد ايستادن و راه رفتن کودکان فلج مغزي اسپاستيک انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت شبه تجربي مداخله اي، بر روي ۳۰ کودک فلج مغزي اسپاستيک ۸-۴ سال مراجعه کننده به موسسه توانبخشي وليعصر (عج) شهر تهران انجام شد. اين کودکان به طور تصادفي به سه گروه ۱۰ نفره دسته بندي شدند. براي گروه هاي اول و دوم به مدت ۳ ماه AFO مفصل دار يا ثابت تخصص يافت. گروه سوم بدون AFO بود. عملکرد ايستادن و راه رفتن به وسيله آزمون عملکرد حرکتي درشت -۸۸ ارزيابي شد.
يافته ها: در هر سه گروه، بعد از مداخله در عملکرد ايستادن و راه رفتن اختلاف معني داري ديده شد (p=0.005). اختلاف عملکرد سه گروه از نظر ميانگين کلي امتيازهاي قبل و بعد از مداخله معني دار بود .(p=0.015) مقايسه عملکرد گروه مفصل دار، با گروه ثابت و گروه شاهد تفاوت معني داري را نشان داد (p=0.000). اما بين دو گروه ثابت و شاهد تفاوتي ديده نشد.
نتيجه گيري: استفاده از AFO مفصل دار تاثير بيشتري بر بهبود عملکرد ايستادن و راه رفتن کودکان فلج مغزي اسپاستيک دارد و مي توان آن را به کودکان فلج مغزي که با و يا بدون وسيله کمکي مي ايستند و يا راه مي روند توصيه نمود.