مقاله مقايسه تاثیر اسيد اچ و ليزر اچ بر استحكام باند ريزبرشي مينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثیر اسيد اچ و ليزر اچ بر استحكام باند ريزبرشي مينا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت باند ريزبرشي
مقاله Er,Cr:YSGG
مقاله مينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جابري انصاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فكرآزاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به كاربرد وسيع ليزر در دندانپزشكي، انجام تحقيقات جهت بررسي كارآيي آن در زمينه هاي مختلف دندانپزشكي ضروري مي باشد. اين تحقيق، با هدف بررسي اثر اچينگ مينا توسط ليزر Er,Cr:YSGG و اسيد اچ براستحكام باند ريز برشي كامپوزيت به ميناي دندان دايمي را به دنبال دو نحوه برش دندان (توسط ليزر وديسك الماسي) صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: دراين تحقيق تجربي آزمايشگاهي برش هاي مينايي ۱۲۵ دندان مولر به ۵ گروه تقسيم گرديدند.
گروهA:  تراش با ليزر، گروهB:  تراش و اچينگ با ليزر، گروهC:  تراش با ليزر و اچينگ با اسيد، گروهD:  تراش با ديسك الماسي و كانديشنينگ با ليزر، گروهE:  تراش با ديسك الماسي و كانديشنينگ با اسيد (كنترل). بعد از زدن دو لايهSingle bond ، كامپوزيت Z100 توسط تيوب هاي تايگون بر روي ناحيه آماده شده، قرار داده شد. سپس استحكام باند ريزبرشي اندازه گيري گرديد. داده ها توسط One way ANOVA وTukey مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين استحكام باند ريز برشي در گروه A برابر  23.14±۶٫۵۳ MPa،در گروه  Bبرابر ۲۳٫۷۷±۵٫۵۶ MPa ، در گروهC برابر۲۳٫۵۱±۴٫۸۹ MPa ،در گروه D برابر۱۹٫۳۰±۵٫۵۶  و در گروه  Eبرابر ۲۸٫۹۹±۶٫۴۰ MPa بدست آمد. آزمون آماري نشان داد بين گروه هاي : (C,D)و (B,D)  (D,E) (B,E) (A,E) تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05).
نتيجه گيري: در شرايط اين تحقيق، آماده سازي يا اچينگ مينا با ليزر Er,Cr:YSGG، تاثیري بر افزايش استحكام باند كامپوزيت در مقايسه با روش معمولي آماده سازي و اسيد اچينگ نداشت.