مقاله مقايسه تاثیر خمير دندانهاي سفيد کننده Crest و پونه در جلوگيري از تشکيل رنگيزه دنداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۶ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثیر خمير دندانهاي سفيد کننده Crest و پونه در جلوگيري از تشکيل رنگيزه دنداني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرهگزيدين
مقاله رنگيزه
مقاله خمير دندان
مقاله بهداشت دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني زاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: قيومي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خمير دندانهاي سفيد کننده متعددي جهت از بين بردن رنگيزه هاي خارجي دندان معرفي شده اند به علت وجود کاستي ها در تحقيقات قبلي اين مطالعه با هدف مقايسه دو خمير دندان سفيد کننده Crest و پونه در جلو گيري از تشکيل رنگيزه دنداني در بيماران مراجعه کننده به مرکز دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي تهران در سال ۱۳۸۷ مي باشد.
مواد و روش ها: در يک مطالعه clinical trial، cross over،double blind  از ۲۵ داوطلب پس از جرم گيري و پروفيلاکسي خواسته در طي يک دوره ۴ روزه از کليه اعمال بهداشتي دهان اجتناب نمايند و تنها به استفاده از دهان شويه ها طبق برنامه مقرر اکتفا کنند. دهان شويه ها شامل کلرهگزيدين ۰٫۲ درصد، چاي، محلول تهيه شده از خمير دندان هاي سفيد کنندهCrest  و پونه بود. از ساعت ۹ الي ۱۶ دو دهانشويه اول هر ساعت به مدت يک دقيقه و در ساعات ۹ و ۱۶ قبل از استفاده از اين دهانشويه ها از محلول خميردندان آزمايشي را به مدت ۲ دقيقه دهانشويه نمايند. ميزان رنگيزه بر اساس ايندکس Lobene، در روز پنجم ثبت گرديد و پس از نه روز wash out، برنامه مقرر با محلول خمير دندان ديگر و در نهايت با محلول خمير دندان شاهد انجام گرفت. داده ها در هر مرحله استخراج و ثبت گرديد. جهت بررسي از آزمون کروسکال واليس استفاده گرديد.
يافته ها: تفاوت معني داري بين خمير دندان سفيد کننده Crest و خمير دندان شاهد (معمولي پونه) ملاحظه گرديد(p<0.001) . در حالي که اين تفاوت بين خمير دندان سفيد کننده پونه و خمير دندان شاهد ديده نشد. تفاوت در کاهش رنگيزه بين دو خمير دندان سفيد کننده Crest و سفيد کننده پونه نيز معني دار بود(p<0.001) .
نتيجه گيري : به نظر مي رسد که خمير دندان سفيد کننده Crest در مقايسه با خمير دندان سفيد کننده پونه در کاهش رنگيزه هاي دنداني تاثیر بيشتري دارد.