مقاله مقايسه تاثیر دو نوع اتچمنت اوردنچر متکي بر چهار ايمپلنت قدامي بر ميزان استرس وارده به ناحيه خلفي فک پايين با روش آناليز اجزا محدود به صورت سه بعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثیر دو نوع اتچمنت اوردنچر متکي بر چهار ايمپلنت قدامي بر ميزان استرس وارده به ناحيه خلفي فک پايين با روش آناليز اجزا محدود به صورت سه بعدي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمپلنت
مقاله اوردنچر
مقاله اتچمنت بار و بال
مقاله آناليز اجزا محدود (FEA)
مقاله ريج خلفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بانوا سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: ميشاييل شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با انتخاب اتچمنت مناسب مي توان زمينه را براي کم کردن تحليل ريج خلفي فک پايين و مشکلات جدي ناشي از آن کاهش داد. هدف از اين مطالعه مقايسه تاثیر دو نوع اتچمنت اوردنچر متکي بر چهار ايمپلنت قدامي بر ميزان استرس وارده به ناحيه  خلفي فک پايين با روش آناليز اجزا محدود به صورت سه بعدي مي باشد.
مواد و روش ها: با استفاده از نرم افزار Ansys مدل فک پايين از روي CT-Scan بيمار با چهار ايمپلنت قدامي يک دفعه با اتچمنت بار و دفعه ديگر با اتچمنت بال شبيه سازي شد. پس از مدلسازي نيروي دنچر فک مقابل در دو حالت: يکبار به صورت عمودي و متقارن در دو طرف فک (اکلوژن مرکزي) و بار ديگر به صورت مايل در يک سمت فک به عنوان سمت کارگر (حرکات طرفي) بر روي هر دو نوع اتچمنت اعمال شد.
يافته ها: در اوردنچر متکي بر ايمپلنت با اتچمنت بار ميزان استرس بيشتري بر ناحيه ي خلفي ريج بي دنداني (ناحيه مولر اول) نسبت به اتچمنت بال در حالت اکلوژن مرکزي وارد شد. در حرکات طرفي نتايج متفاوتي با حالت اکلوژن مرکزي حاصل شد و ناحيه دندان شش در سمت کارگر و غيرکارگر متحمل استرس کمتري در استفاده از اتچمنت بار شد.
نتيجه گيري: چون بيمار در اکثر ساعات شبانه روز در اکلوژن مرکزي به سر مي برد استفاده از اتچمنت بال در اوردنچر متکي بر چهار ايمپلنت قدامي نسبت به بار به دليل ايجاد استرس کمتر ارجحيت دارد.