مقاله مقايسه تاثیر روش هاي مختلف پاکسازي رزين، بر ساختار مينا و استحکام باند برشي براکت هاي فلزي ارتودنسي پس از باندينگ مجدد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۳۴ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثیر روش هاي مختلف پاکسازي رزين، بر ساختار مينا و استحکام باند برشي براکت هاي فلزي ارتودنسي پس از باندينگ مجدد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند برشي
مقاله پاکسازي رزين
مقاله سندبلاست
مقاله باندينگ مجدد
مقاله SEM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسرواني فرد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي اناركي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به ميزان بالاي شکست باند در حين درمان ارتودنسي، که گاهي به تکنيک هاي باندينگ ضعيف نسبت داده مي شود، دانستن اينکه پس از باندينگ مجدد چه اتفاقي مي افتد ضرورت مي يابد. بنابراين تحقيقي با هدف تعيين تاثیر روش هاي مختلف پاکسازي رزين، بر ساختار مينا و استحکام باند برشي براکت هاي فلزي ارتودنسي پس از باندينگ مجدد انجام شد.
مواد وروش ها: اين مطالعه به روش experimental (in vitro) و بر روي ۷۶ دندان پرمولر تازه انساني صورت گرفت. تعداد ۷۰ نمونه به ۳ گروه ۲۰ تايي مطالعه و يک گروه تايي بعنوان شاهد تقسيم شدند. (نمونه گيري تصادفي ساده) پس از انجام عمليات باندينگ در گروه هاي مطالعه توسط کامپوزيت No-mix و براکت هايdebonding ،(Dentaurum) mesh base  اوليه با استفاده از پلاير انجام شد. سطح باکال هر دندان براي مشاهده نقاط شکست باند توسط استريوميکروسکوپ (x10) مورد بررسي قرار گرفت و بر حسب ARI (Adhesive Remnant Index) طبقه بندي گرديد. پاکسازي رزين باقي مانده به ۳ روش صورت گرفت:  TCB-1(Tungsten Carbide Bur/فرز تنگستن کار بايد) با سرعت بالا، TCB-2 با سرعت پايين،  -3سندبلاست توسطmicroetcher . براي تکرار عمليات باندينگ هر يک از گروه ها به دو زيرگروه ۱۰ تايي تقسيم شد: -Aاستفاده از براکت جديد، -Bاستفاده از براکت سند بلاست. باندينگ مجدد در ۷۰ نمونه در گروه هاي مورد و شاهد انجام گرفت و ميزان استحکام باند برشي و ARI در تمامي نمونه ها محاسبه گرديد. تعداد ۶ دندان با تقسيم سطح باکال هر نمونه به ۴ گروه براي باندينگ کامپوزيت و مشاهده تاثیر مداخلات فوق بر ساختار مينا توسطSEMx1000  در نظر گرفته شد. در تعيين معني داري داده ها از آزمون هاي آماري(One-way & Two-way) ANOVA ،Dunnett t  و Kruskul-Wallis  استفاده شد.
يافته ها: در نتايج حاصل از آزمون هاي آماري تفاوت معني داري از لحاظ استحکام باند برشي و ARI به تفکيک روش پاکسازي رزين و نوع براکت (در بين گروه هاي مطالعه و در مقايسه با شاهد) مشاهده نگرديد(P<0.6) . مطالعات  SEMمشخص کرد: با استفاده از microetcher سطح مينا کاملا «تخريب شد و در گروهTCB  با سطوح سالم مينا همخواني بيشتري مشاهده شد.
نتيجه گيري: از دست رفتن مينا در پي debond اجتناب ناپذير مي باشد. اما به نظر مي رسد استفاده از TCB با توجه به حداقل صدمات مينايي وارده و کسب استحکام باند برشي قابل قبول انتخاب مناسبي باشد.