مقاله مقايسه تاثیر رژيم درماني اورسودزوکسي کوليک اسيد و ويتامين E با ويتامين E به تنهايي در درمان استئاتوهپاتيت غير الکلي (NASH) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۵۳۴ تا ۵۴۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثیر رژيم درماني اورسودزوکسي کوليک اسيد و ويتامين E با ويتامين E به تنهايي در درمان استئاتوهپاتيت غير الکلي (NASH)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين E
مقاله اورسوداکسي کوليک اسيد
مقاله استئاتوهپاتيت غير الکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علويان سيدمويد
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه ايماني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان نژاد مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع روزافزون چاقي و متعاقب آن سندرم متابوليک، باعث افزايش شيوع کبد چرب غيرالکلي شده است. هنوز درمان کاملا قطعي براي کبد چرب در دسترس نيست. هدف از اين مطالعه، مقايسه اثر بخشي ويتامين E همراه با اورسودزوکسي کوليک اسيد (UDCA) با ويتامين E تنها به عنوان دو روش رايج درمان اين بيماري بود.
روش ها: اين مطالعه در قالب کارآزمايي در دو شاخه ويتامين E 400 واحد روزانه به تنهايي و همراه با اورسودزوکسي کوليک اسيد ۲۵۰ ميلي گرم در هر ۸ ساعت به انجام رسيد. بيماراني که ALT غير طبيعي و در سونوگرافي کبد چرب داشتند، به مطالعه وارد شده، در دو گروه تصادفي سازي شده براي ۶ ماه تحت درمان و پي گيري قرار گرفتند. کاهش ALT به زير ۱٫۵ برابر حد بالاي طبيعي به عنوان پاسخ درماني در نظر گرفته شد.
يافته ها: بين ۱۶ نفر گروه درمان منفرد و ۱۹ نفر گروه درمان ادغام يافته، تفاوتي از نظر سني (ميانگين کلي ۴٫۲±۵۸٫۵ سال) و جنسي (۵۴ درصد جنس مرد در کل) وجود نداشت. شاخص توده بدني بين دو گروه تفاوتي نداشت و در طي مطالعه تغيير مشخص پيدا نکرد .(28.2±۱٫۲ kg/m2)در گروه درمان ادغام يافته ۱۳ و در گروه منفرد ۹ نفر به هدف درماني رسيدند.(P=0.46)  ميانگين تغييرات ALT و AST در طي مداخله، بين دو گروه تفاوت آماري نداشت؛ ولي ترانس آمينازها به نسبت قبل از مطالعه، در اثر مداخله درماني به صورت معني داري حداقل  30 IU/Lکاهش يافت.(P=0.02)
نتيجه گيري: درمان منفرد يا ترکيبي حاوي ويتامين E به طور متوسط در ۰٫۶ افراد باعث دستيابي به بهبودي در عرض ۶ ماه مي شود اما افزودن اورسودزوکسي کوليک اسيد تاثیر درماني قابل توجهي بر نتيجه درمان ندارد. تعداد کم نمونه باعث مي شود که نتوان به راحتي در مورد اثر افزودن UDCA به ويتامين E قضاوت کرد.