مقاله مقايسه تاثیر سمانهاي رزيني بر استحکام باند برشي با عاج (In vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثیر سمانهاي رزيني بر استحکام باند برشي با عاج (In vitro)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمان رزيني
مقاله سمان رزيني self-etch
مقاله استحکام باند برشي
مقاله استاندارد ايزو ۱۱۴۰۵

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت هاله
جناب آقای / سرکار خانم: امين صالحي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي پريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع استفاده از ترميمهاي غير مستقيم در دندانهاي قدامي و خلفي اهميت سمانهاي مختلف دو چندان شده است. سمانهاي رزيني جديدي ارایه شده است که باند آنها بر مبناي سيستم self-etch بوده و به هيچ گونه آماده سازي عاج نياز ندارند. تضاد اطلاعاتي ثبت شده درباره مقايسه سمانهاي سلف اچ ادهزيو وسمانهايي که باندشان بر مبناي استفاده از سيستم اچينگ و باندينگ به صورت جداگانه هستند، لذا به منظور مقايسه استحکام باند برشي سمان Maxcem (Kerr) وسمان RelyX Unicem (3M) با سمان Nexus2 (Kerr) و RelyX ARC (3M) اين تحقيق انجام گرفت .
مواد و روش ها: تحقيق به روش تجربي ورودي تعداد ۶۰ مولرسوم کشيده شده افراد ۲۰-۳۰ ساله براي انجام مراحل باندينگ مراجعه کردند انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفي به ۶ گروه تقسيم شد و استوانه هاي سماني بر اساس استاندارد ISO/TR 11405 به سطوح عاجي باند گردید: (۱) Rely X ARC (2)  Rely X U100 و(۴) Maxcem (3) Single Bond  Nexus 2 وOptibond Solo  Rely X U100 (5) و Maxcem (6) Single Bond و Optibond Solo. استحکام باند برشي نمونه ها اندازه گيري شد. سپس سطح عاجي هر نمونه توسط استريوميکروسکوپ اندازه گيري و با آزمون Anova مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق روي تعداد ۶۰ دندان و ۱۰ نمونه در ۶ گروه انجام گرفت. ميزان استحکام باند برشي آن ها بود:
 2.91 MPa (1)±۵٫۲۷       4.83 MPa (2)±۹٫۳۳       1.12 MPa (3)±۳٫۲۸       4.82 MPa (4)±۱۰٫۴۵      2.29 MPa (5)±۵٫۷۲       4.01 MPa (6)±۱۱٫۷۵ بود(P<0.001) .
نتيجه گيري: ميزان نيروي باند برشي در سمانهاي total-etch بيشتر از سمانهاي self-etch است. همچنين کاربرد اسيد اچ و باندينگ در سمانهايself-etch  براي سمان maxcem معنادار بودهp<0.05  و باعث استحکام بيشتر مي شود.