مقاله مقايسه تاثیر ليدوکائين و ميپواکائين بر تغييرات فشار خون و نبض بعد از تزريق بلاک آلوئولار تحتاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثیر ليدوکائين و ميپواکائين بر تغييرات فشار خون و نبض بعد از تزريق بلاک آلوئولار تحتاني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مپيواکائين %۳
مقاله ليدوکائين %۲
مقاله تغييرات فشار خون و نبض
مقاله تزريق بلاک آلوئولار تحتاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي شادپور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: غلام شاهي محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نگراني از تغييرات فشار خون و نبض بدنبال تزريق داروهاي بيحسي وجود دارد با توجه به گزارشات متناقض از تاثیر داروهاي بيحسي ليدوکائين و مپيواکائين روي شاخص هاي فوق و اهميت استفاده از داروهاي بيحسي در درمانهاي دندانپزشکي اين مطالعه به منظور مقايسه تاثیر ليدوکائين همراه اپي نفرين و مپيواکائين بر تغييرات فشار خون و نبض بعد از تزريق بلاک آلوئولار تحتاني انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه بصورت Randomized single blind cross over clinical trial اجرا شد .تعداد ۳۵ بيمار و يا۷۰  نمونه در اين مطالعه شرکت کردند که در آنها در يک روز به صورتRandomized  تزريق بلاک آلوئولار تحتاني با ليدوکائين %۲ همراه اپي نفرين يا مپيواکائين %۳ صورت گرفت و در مراجعه بعدي تزريق ديگر انجام شد. پس از تکميل پرسشنامه اضطراب، فشار خون و نبض از بيمار گرفته شد سپس تزريق صورت گرفت بلافاصله و ۱۰ دقيقه بعد از تزريق مجددا فشار خون و نبض اندازه گيري و ثبت شد و با آزمون آماري Paired T-test مورد قضاوت آماري قرار گرفت .
يافته ها: بين دو ماده ليدوکائين و مپيواکائين اختلاف معني داري در تغييرات فشار خون و نبض قبل، بلافاصله و ۱۰ دقيقه پس از تزريق بلاک آلوئولار تحتاني وجود ندارد همچنين در گروه ليدوکائين فشار خون سيستوليک و دياستوليک و نبض در طي زمانهاي مورد بررسي افزايش پيدا کرد ولي به لحاظ آماري معني دار نبود. در گروه مپيواکائين نيز در طي هر سه زمان بررسي شده تغييرات فشار خون و نبض اختلاف معني داري را نشان نداد. در اين مطالعه همبستگي معني دار خطي مثبت بين نمرهDAS  (اضطراب از دندان پزشکي بيمار) و تغييرات فشار خون سيستوليک، دياستوليک و نبض قبل، بلافاصله و ۱۰ دقيقه پس از تزريق وجود داشت.
نتيجه گيري: تغييرات قابل توجهي در فشار خون سيستوليک و دياستوليک و نبض بلافاصله و ۱۰ دقيقه بعد از تزريق نسبت به قبل از تزريق در داخل هر گروه و همچنين بين دو گروه مورد بررسي وجود نداشت، که اين مساله نشانگر عدم تفاوت استفاده از مپيواکائين و ليدوکائين در بيماران از نظر سيستميک سالم است.