مقاله مقايسه تجديد حجم به روش هاي صددرصد و ۳P (مطالعه موردي: سري ۲ طرح جنگلداري بابلكنار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تجديد حجم به روش هاي صددرصد و ۳P (مطالعه موردي: سري ۲ طرح جنگلداري بابلكنار)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجديد حجم صددرصد
مقاله تجديد حجم به روش ۳P،‌ طرح جنگلداري بابلكنار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني علي
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنوش محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجديد حجم با استفاده از نمونه برداري موسوم به ۳P از سال ۱۳۷۸ در جنگل هاي شمال کشور به منظور کاهش کار ميداني و کاهش هزينه ها و تسريع در خروج محموله هاي جنگلي جايگزين تجديد حجم صددرصد شده است. در اين روش پس از انتخاب درختان نمونه از بين درختان نشانه گذاري شده، عمليات ميداني با اندازه گيري حجم تنه هاي صنعتي و هيزمي درختان نمونه هر پروانه قطع انجام مي گيرد و ضرايب به دست آمده به کليه درختان همان پروانه قطع تعميم داده مي شود. به منظور ارزيابي و مقايسه دقت روش ۳P با تجديد حجم صددرصد در جنگل احيايي و نيمه مخروبه واقع در طرح جنگلداري بابلكنار سري ۲ قطعه ۱۰، بر روي دو گونه انجيلي و ممرز دو روش تجديد حجم به صورت جداگانه انجام گرفت. بر اين اساس براي گونه انجيلي پس از تعميم ضريب صنعتي 3P در کل حجم نشانه گذاري، حجم صنعتي به دست آمده نسبت به حجم صنعتي واقعي ۸/۱ درصد كمتر و براي گونه ممرز پس از تعميم ضريب صنعتي ۳P در کل حجم نشانه گذاري حجم صنعتي به دست آمده نسبت به حجم صنعتي واقعي ۹/۳ درصد كمتر است. در اين روش از لحاظ زمان صرف شده براي اندازه گيري درختان نمونه ۳P (کار صحرايي) نسبت به تجديد حجم صددرصد و هزينه اجري کار، حدود ۳۳ درصد و از لحاظ زمان محاسبه حجم و نوشتن تجديد حجم (کار ستادي) حدود ۲۳ درصد صرفه جويي شد. در مجموع مي توان انتظار داشت با رعايت اصول فني در قطع، اندازه گيري، محاسبات و همچنين بهبود جدول هاي حجم روش ۳P نتايج قابل قبول و منطقي به دست آيد.