مقاله مقايسه تجمع زيستي جيوه کل در بافت عضله دو گونه ماهي کپور معمولي و کپور نقره اي سد قشلاق سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تجمع زيستي جيوه کل در بافت عضله دو گونه ماهي کپور معمولي و کپور نقره اي سد قشلاق سنندج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جيوه بافت عضله
مقاله کپور معمولي
مقاله کپور نقره اي
مقاله سد قشلاق سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنام وند مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كبودوندپور شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام نژاد بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غلظت جيوه کل (T-Hg) تجمع يافته در بافت عضله دو گونه ماهي کپور معمولي و کپور نقره اي سد قشلاق سنندج به عنوان پرمصرف ترين ماهي هاي منطقه در خلال ماه هاي تير تا آذر ۱۳۸۸ ارزيابي شد، تا ضمن مقايسه غلظت جيوه تجمع يافته در بافت هاي خوراکي اين ماهي ها، روند تغييرات T-Hg در خلال فصول مطالعه تعيين شود. در هر ماه ۴ قطعه ماهي از هر دو گونه (مجموعا ۴۸ نمونه) به صورت تصادفي صيد و غلظت T-Hg در بافت عضله اين ماهي ها با استفاده از دستگاه پيشرفته اندازه گيري جيوه(Advanced Mercury Analyzer, Model; Leco 254 AMA)  تعيين شد. ميانگين (± خطاي استاندراد) T-Hg در بافت عضله دو ماهي کپور معمولي و کپور نقره اي به ترتيب ۶۷٫۲۰±۲۳۳ و ۴۳٫۲۶± ۳۶۷ بر حسبppb  یا ng g-1 وزن خشک به دست آمد. مقايسه ميانگين هاي ماهانه جيوه تجمع يافته در بافت عضله دو گونه ماهي کپور معمولي و نقره اي اختلاف معني داري از خود نشان ندادند (F5,36=2.29, P=0.1926)، در حالي که ميانگين T-Hg تجمع يافته در بافت عضله گونه کپور نقره اي به صورت معني داري بيشتر از کپور معمولي بود (F1,36=19.70, P=0.0068). غلظت جيوه تجمع يافته در بافت عضله دو گونه کپور معمولي و نقره اي با متغيرهاي زيستي طول کل، طول استاندارد و وزن، همبستگي معني دار و مثبتي از خود نشان دادند (P<0.05).غلظت T-Hg در بافت عضله کليه ماهي هايي که وزن آنها بيشتر از ۵۰۰ گرم بود، بالاتر از استانداردEPA  و در نمونه هايي که وزن آنها بيشتر از ۸۵۰ گرم بودند، بالاتر از دو استاندارد جهاني WHO وFAO  بودند.