مقاله مقايسه تجويز اکسي توسين وپروستاگلاندين اف دو آلفا جهت دفع جفت پس از القا زايمان در تليسه هاي هلشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تجويز اکسي توسين وپروستاگلاندين اف دو آلفا جهت دفع جفت پس از القا زايمان در تليسه هاي هلشتاين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسي توسين
مقاله پروستاگلاندين
مقاله القا زايمان
مقاله هلشتاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه اميرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عوارض مهم القا زايمان در گاوها و تليسه ها، جفت ماندگي پس از زايمان است که باعث کاهش راندمان توليد مثلي در حيوان مي شود.در اين بررسي در ۱۰۰ راس تليسه آبستن، القاي زايمان بوسيله دگزامتازون به همراه دوز لوتئولتيک پروستاگلاندين انجام گرفت. ۴۰ راس تليسه از ۱۰۰ راس، جهت بررسي و بدست آمدن نتايج اين تحقيق، انتخاب گرديدند و به دو گروه ۲۰ راسي تقسيم شدند، و به هر يک از اين دو گروه بمنظور دفع جفت پروستاگلاندين و اکسي توسين به ترتيب با دوز ۷۵۰ ميكرو گرم بر ميلي ليتر (۳ ميلي ليتر) و ۱۰۰ واحد بين المللي بصورت عضلاني تزريق شد. قابل توجه است که هر کدام از اين دو گروه، خود به دو زير مجموعه ۱۰ تايي طبقه بندي شدند. اين طبقه بندي بر اساس جنسيت گوساله هاي تازه به دنيا آمده بود.نتايج حاصل نشان داد درتليسه هايي که پس از زايمان پروستاگلاندين دريافت کرده اند نسبت به تليسه هايي که اکسي توسين به آنها تزريق شده است، بطور معني داري زمان دفع جفت کاهش يافته است، همچنين در تليسه هايي که گوساله نر به دنيا آورده و پس از زايمان پروستاگلاندين دريافت کرده اند بطور معني داري کمترين زمان خروج جفت و تليسه هايي که گوساله ماده به دنيا آورده و پس از زايمان اکسي توسين به آنها تزريق شده مدت زمان دفع جفت بطور معني داري بيشتر است.