مقاله مقايسه تحليلي کاربرد رويکرد دستوري و رويکرد اثباتي در فرآيند نظريه پردازي در حوزه معرفتي حسابداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تحليلي کاربرد رويکرد دستوري و رويکرد اثباتي در فرآيند نظريه پردازي در حوزه معرفتي حسابداري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوري حسابداري
مقاله رويکرد دستوري
مقاله رويکرد اثباتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان احمدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انديشمندان حسابداري در چند دهه گذشته تلاش هاي بسيار زيادي براي ساخت تئوري تئوري هاي حسابداري به کار بسته اند. به رغم پيشرفت هاي صورت گرفته، متاسفانه اين حوزه معرفتي تاکنون نتوانسته است به نحو شايسته اي پديده هاي موجود در اين حوزه را تبيين و پيش بيني نمايد. اين ناتواني در بسياري از موارد به اين صورت نمود پيدا کرده است که پژوهش هاي مختلف حسابداري به نتايج متفاوتي منتهي شده اند. در نتيجه، غالبا تئوري هاي متضادي براي دوره هاي نسبتا طولاني در کنار يکديگر مطرح شده اند.
اين مقاله، مقايسه اي تحليلي از رويکردهاي رايج تحقيقي در حوزه معرفتي حسابداري را ارايه نموده و مباني فلسفي هر رويکرد، سوابق تاريخي آن و تئوري هاي ارايه شده توسط هر کدام از آنها را مورد مطالعه قرار داده است. در پايان راهبرد مناسبي براي انجام مطالعات حسابداري پيشنهاد شده است. در راهبرد پيشنهادي، رويکرد مناسب پژوهش هاي حسابداري بر اساس اهداف پژوهش، واقعيت هاي عيني و واقعيت هاي نظري تعيين شده است.