مقاله مقايسه تحليل انتقادي گفتمان داستان هاي کوتاه معاصر بزرگ سالان و داستان هاي کوتاه معاصر نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات ادبيات كودك از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تحليل انتقادي گفتمان داستان هاي کوتاه معاصر بزرگ سالان و داستان هاي کوتاه معاصر نوجوانان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل انتقادي گفتمان
مقاله زبان
مقاله قدرت
مقاله ايدئولوژي
مقاله مولفه هاي گفتمان مدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمدي لطف اله
جناب آقای / سرکار خانم: يميني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي و مقايسه ساختارها و مولفه هاي گفتمان مدار موجود در داستان هاي کوتاه معاصر بزرگ سال و نوجوان پرداخته و سعي در بيان اين مطلب دارد که تا چه حد و به چه منظور نويسندگان ادبي در آثار خود از اين ساختارها و مولفه ها استفاده کرده و با پوشيدگي سخن مي گويند. بر اين اساس، ۱۰ داستان کوتاه بزرگ سال و ۱۰ داستان کوتاه نوجوان انتخاب و بررسي شد. تعداد ساختارهاي گفتمان مدار موجود در متن بر اساس الگوي ون ليوون، تعيين و شمارش شد. طول متن داستان ها نيز با استفاده از شمارش واحدهاي پاياني مشخص گرديد. در ادامه درصد به کارگيري مولفه ها در هر گروه از داستان ها محاسبه شد و هم چنين به منظور تعيين معناداري تفاوت ميان اين دو گروه از روش مجذور خي استفاده شد. نتايج حاصل به شرح زير بود:
در متون ادبي افزونه بر مولفه هاي مطرح شده در الگوي ون ليوون، مولفه هاي گفتمان مدار ديگري نيز ديده مي شود که پنهان کاري را در پي دارد.
تفاوت داستان هاي بزرگ سالان و نوجوانان در ميزان استفاده از مولفه هاي گفتمان مدار معنادار نيست.
استفاده از مولفه هاي ادبي در داستان هاي نوجوانان بيش از بزرگ سالان است.
استفاده از ساختارهاي گفتمان مدار موجود در متون ادبي بيشتر به منظور بيان ايدئولوژي به معني بيان ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي است.
.۵ ادبيات هم مي تواند به صورت ابزاري در دست جناح هاي مختلف براي بيان ايدئولوژي به معني ترويج گرايش هاي گروهي قرار گيرد.