مقاله مقايسه تحمل به سرما و عملکرد دانه ارقام بهاره پيش سرمايي شده و ارقام پاييزه گلرنگ در منطقه فراهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تحمل به سرما و عملکرد دانه ارقام بهاره پيش سرمايي شده و ارقام پاييزه گلرنگ در منطقه فراهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله عملکرد دانه
مقاله تحمل به سرما
مقاله ارقام بهاره پيش سرمايي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي اميرحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي تحمل به سرما و مقايسه عملکرد دانه ارقام بهاره پيش سرمايي شده با ارقام پاييزه گلرنگ در پاييز سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه آموزشي – تحقيقاتي دانشگاه آزاد واحد اسلامي اجرا گرديد. آزمايش در قالب طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار، انجام شد. ۲۸ رقم گلرنگ پاييزه و بهاره به ترتيب بنام هاي (پديده، S-6-46، LRV-51-13، LRV-51-20، ۶۹۷، LRV-290، K.W.2، Yenice، LRV-51-11، K.C.72، K.A.72، IL-128، محلي مرند، L.S.P، IL-119، IL-111، محلي مياندوآب، ژيلا، uc-1، نبراسكا – ۱۰، رقم محلي اصفهان، اراك – ۲۸۱۱، FO2، داوري – ۲۸۱۱، ES.68، (IL-111(2، LSP(2) و LRV-51-51 استفاده شد. هر رقم در دو رديف بصورت جوي و پشته و به طول ۵ متر كشت شد. صفاتي از قبيل تعداد شاخه هاي فرعي در هر گياه، تعداد غوزه در گياه، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه، درصد خسارت سرما و عملكرد دانه اندازه گيري شد. بيشترين مقدار عملكرد دانه با ۲۶۹۱ كيلوگرم در هكتار و كمترين مقدار عملكرد دانه با ۱۸۰٫۷ كيلوگرم در هكتار به ترتيب مربوط به ارقام ۶۹۷ و IL-111-(2) مي باشد. مقايسه ميانگين ها نشان داد كه، رقم IL-111(2) با ميانگين ۸۵٫۳۳ درصد سرمازدگي و رقم ۶۹۷ با ميانگين ۲٫۳۳ درصد سرمازدگي به ترتيب حساس ترين و متحمل ترين ارقام نسبت به سرما بودند. مرحله ساقه دهي گلرنگ، از حساس ترين مراحل رشدي به سرما مي باشد و در صورتيکه اين مرحله با سرما مواجه شود باعث افزايش شديد خسارت سرماردگي مي شود. با توجه به نتايج ساير طرح هاي تحقيقاتي که توسط نگارنده انجام شده است، به نظر مي رسد کاشت گلرنگ پاييزه در اين منطقه، قبل از ۱۵ مهرماه با خطر سرمازدگي مواجه خواهد شد. البته نوع رقم و مديريت مزرعه، از قبيل تعداد دفعات آبياري، مقدار و زمان مصرف کودهاي شيميايي خصوصا نيتروژن و غيره در افزايش يا کاهش درصد خسارت سرمازدگي گياهان موثر مي باشد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي مقدار تحمل به سرما در ارقام گلرنگ بهاره که قبلا تيمارهاي سرمادهي بر روي بذر آنها انجام شده و مقايسه عکس العمل آنها با ارقام پاييزه گلرنگ تحت شرايط اقليمي يکسان در منطقه مورد بررسي بوده است.