مقاله مقايسه تخمين بار معلق به دو روش منحني سنجه رسوب و شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي رودخانه دوغ استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۶۶ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تخمين بار معلق به دو روش منحني سنجه رسوب و شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي رودخانه دوغ استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار معلق
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي
مقاله منحني سنجه رسوب
مقاله استان گلستان
مقاله رودخانه دوغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: زنگانه محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مساعدي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در كشور ما اطلاعات دقيق و صحيح از فرسايش، انتقال رسوب و رسوب گذاري بسيار كم است و بين اندازه گيري ها و برآوردهاي انجام شده نيز اختلاف زيادي مشاهده مي شود. جوان بودن تحقيقات در اين رشته و فقدان اندازه گيري هاي درازمدت رسوب، مانع از دست يابي به اعداد قابل اعتماد شده است. با توجه به اينكه در رودخانه ها همواره فرسايش و انتقال رسوب صورت مي گيرد، بنابراين بررسي ظرفيت حمل رسوب جريان و مكانيسم انتقال رسوب در هيدروليك رودخانه و مورفولوژي آن، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. پديده انتقال رسوب از جمله فرآيندهاي هيدروديناميکي مهمي است که بسياري از سازه هاي رودخانه اي و تاسيسات عمراني را تحت تاثير قرار مي دهد و به عنوان يکي از بزرگ ترين مشکلات بهره برداري از منابع آب هاي سطحي در جهان مطرح مي باشد. در اين مقاله شبکه عصبي مصنوعي به صورت روشي موثر جهت تخمين مقدار رسوب معلق به کار گرفته شده است. دبي جريان مورد نظر همراه با دبي جريان روز قبل و وضعيت هيدروگراف (به لحاظ شاخه صعودي يا نزولي هيدروگراف) به عنوان پارامترهاي ورودي و دبي بار معلق رسوب به عنوان پارامتر خروجي در نظر گرفته شد. در اين تحقيق پس از طرح و آموزش شبکه، کاربرد اين مدل هوشمند در برآورد رسوب براي رودخانه مادرسو (دوغ) در استان گلستان بررسي گرديد و نتايج به دست آمده از آن با روش متداول منحني سنجه رسوب مقايسه شد. نتايج نشان داد که شبکه عصبي مصنوعي با دقت بسيار مناسب و با اطمينان بيشتر (R2=0.98، RMSE=0.015 و NASH=0.97) مي تواند نسبت به روش منحني سنجه با و بدون دسته بندي داده ها براي تخمين بار معلق رسوب مورد استفاده قرار گيرد.