مقاله مقايسه تداخل دو تكليف حافظه كوتاه مدت شنيداري و ثبات پاسچر بين افراد مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تداخل دو تكليف حافظه كوتاه مدت شنيداري و ثبات پاسچر بين افراد مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا و افراد سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل پاسچر
مقاله بي ثباتي عملکردي مچ پا
مقاله تکليف دوگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به اهميت فرآيندهاي آگاهانه از جمله فعاليت هاي شناختي در تنظيم و ثبات پاسچر و سازگاريهاي احتمالي مطرح شده در سيستم عصبي مركزي بيماران مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا، اين تحقيق با هدف مقايسه الگوهاي تداخل دو تكليف حافظه كوتاه مدت شنيداري و ثبات پاسچر بين بيماران مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا و افراد سالم صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي و مورد – شاهدي، ۱۵ بيمار مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا به روش ساده و در دسترس انتخاب و با ۱۵ فرد سالم كه با آنها جور شده بودند، با استفاده از الگوي تكليف دوگانه، تحت بررسي و مقايسه قرار گرفتند. براي هر آزمودني ۶ مرحله ارزيابي، حاصل از دو سطح بي ثباتي دستگاه تعادل بايودكس و سه درجه دشواري تكليف حافظه كوتاه مدت شنيداري انجام و در هر مرحله نمره عملكرد تكليف پاسچر و تكليف شناختي محاسبه شد. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون آماري تحليل واريانس براي اندازه هاي مكرر تجزيه وتحليل شد
يافته ها: نتايج نشاندهنده تداخل بين تكليف پاسچر و تكليف حافظه كوتاه مدت شنيداري در بيماران مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پا و افرادسالم بود (P<0.05)، ولي تداخل در دو گروه اختلاف معناداري نداشت.
نتيجه گيري: يافته هاي حاصل، اختلال در روند تجزيه و تحليل اطلاعات را در ضايعه اي عضلاني – اسكلتي – محيطي همچون بي ثباتي عملكردي مچ پا تاييد كرد. به كارگيري برنامه هاي تمرين درماني جهت تسهيل روند تجزيه و تحليل اطلاعات در روند توانبخشي اين بيماران و استفاده از الگوهاي پيش رونده تكليف دو گانه، با درجات دشواري متفاوت تكليف شناختي، موثر به نظر مي رسد.