مقاله مقايسه تراكم معدني استخوان در مصدومان شيميايي و بيماران آسماتيك غيرشيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تراكم معدني استخوان در مصدومان شيميايي و بيماران آسماتيك غيرشيميايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم معدني استخوان
مقاله سولفور موستارد
مقاله آسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي شيري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بيات نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: گاز خردل يا سولفور موستارد كه در جنگ ايران و عراق استفاده شد، حدود يك ميليون بيمار شيميايي در ايران برجاي گذاشته است. در مطالعات قبلي، كاهش تراكم معدني استخوان در ناحيه ستون فقرات و گردن ران در بيماران با سابقه تماس با گاز خردل در مقايسه با گروه شاهد مشاهده شد. هدف اين مطالعه، مقايسه مصدومان شيميايي و بيماران آسماتيك استفاده كننده از استروئيد براي درمان عوارض شيميايي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي و تحليلي، ۷۶ مصدوم شيميايي داراي سابقه تماس با گاز خردل مراجعه كننده به يکي از بيمارستان هاي شهر تهران و ۵۵ بيمار آسماتيك بدون مصدوميت شيميايي در دوره زماني ۸۷-۱۳۸۵ به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. تراكم سنجي استخوان با استفاده از روش DEXA در ناحيه ستون فقرات و گردن ران انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و آزمون هاي آماري مجذور كاي،T  دانشجويي، دقيق فيشر و من – ويتني U مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اختلاف آماري معني داري بين تراكم معدني استخوان ناحيه ستون فقرات و گردن ران بين مصدومان شيميايي و بيماران آسماتيك مشاهده نشد (P>0.05؛ Power=%23). در مجموع، %۴۸ استئوپروزيس، %۴۰٫۸ استئوپني و %۱۲٫۲ تراکم معدني استخوان عادي در بيماران با مصدوميت شيميايي و %۳۶٫۴ استئوپروزيس، %۴۰٫۸ استئوپني و %۱۲٫۲ تراکم معدني استخوان عادي در بيماران با مصدوميت شيميايي و %۳۶٫۴ استئوپروزيس، %۴۹٫۱ استئوپني و %۱۴٫۵ تراکم معدني عادي در بيماران آسماتيک مشاهده شد.
نتيجه گيري: تفاوتي در تراكم معدني استخوان گردن ران و ستون فقرات بين مصدومان شيميايي و بيماران آسماتيك وجود ندارد.