مقاله مقايسه ترسيم خانواده جهت تحليل روان شناختي در خانواده هاي عادي و تک والدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۳۱۲ تا ۳۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه ترسيم خانواده جهت تحليل روان شناختي در خانواده هاي عادي و تک والدي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسيم
مقاله خانواده
مقاله خانواده تک والدي
مقاله کودکان
مقاله نقاشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکريان عطا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر جهت مقايسه نتايج آزمون ترسيم خانواده در کودکان  5تا۱۰  ساله در خانواده هاي تک والدي و عادي طراحي شد.
روش کار:  اين پژوهش توصيفي در بهار ۱۳۸۷ در سنندج انجام گرفت، صد و شصت کودک ۵ تا ۱۰ ساله، شامل ۶۰ کودک پيش دبستاني و ۱۰۰ کودک دبستاني مورد مطالعه قرار گرفتند. هشتاد کودک از خانواده هاي عادي سنندجي به صورت تصادفي انتخاب شدند. آزمودني ها توسط آزمون ترسيم خانواده کرمن مورد سنجش قرار گرفتند. آن ها در ترسيم نقاشي خانواده آزاد بودند. اطلاعات محرمانه باقي ماند و با استفاده از شاخص هاي توصيفي و آزمون هاي مجذور خي، تي وابسته و کولموگروف اسميرنوف مورد تحليل قرار گرفتند
.
يافته ها: کودکان خانواده هاي تک والدي بيشتر از کودکان خانواده هاي عادي در ترسيم هاي خود واکنش هاي عاطفي نسبت به خانواده از جمله حذف خود و اعضاي بدن (P=0.001)، حذف يکي از والدين (P=0.001)، ترسيم والدين با فاصله (P=0.017) و تنوع رنگ کمتر(P=0.001)  را بروز مي دهند.
نتيجه گيري: کودکان خانواده هاي تک والدي بيشتر از کودکان خانواده هاي عادي در ترسيم هاي خود واکنش هاي عاطفي نسبت به خانواده از جمله حذف خود و اعضاي بدن (P=0.001)، حذف يکي از والدين (P=0.001)، ترسيم والدين با فاصله (P=0.017) و تنوع رنگ کمتر (P=0.001) را بروز مي دهند.
نتيجه گيري: کودکان خانواده هاي تک والدي در ترسيم خانواده خود واکنش هاي عاطفي متفاوت با کودکان خانواده هاي عادي نشان مي دهند.