مقاله مقايسه تزريق داخل وريدي و داخل استخواني متيلن بلو در خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۶۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تزريق داخل وريدي و داخل استخواني متيلن بلو در خرگوش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزريق داخل وريدي
مقاله تزريق داخل استخواني
مقاله متيلن بلو
مقاله شوک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالرحيم كاشي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اغلب وضعيت هاي اضطراري همچون سوختگي هاي شديد، خيز بسيار زياد، وجود ترومبوز در عروق سطحي،چاقي مفرط، شوک ناشي از خونريزي هاي شديد دستيابي مستقيم به سيستم گردش خون به خصوص به عروق سطحي مشکل و در برخي از موارد غير ممکن مي باشد. لذا در چنين شرايطي جهت تزريق مايعات و داروهاي اضطراري بايد از روش هاي ديگر به جز تزريق داخل وريدي استفاده نمود. در اين مطالعه دو روش تزريق داخل استخواني و وريدي در خرگوش بالغ با استخوان هاي تکامل يافته مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: اين بررسي به صورت يک مطالعه تجربي بر روي ۲۰ سر خرگوش نر سفيد نيوزلندي ۶ – ۴ ماهه انجام شد. جهت مقايسه دو روش تجويز متيلن بلو،داخل استخواني و داخل وريدي، ۱۰ خرگوش به ميزان ۵ سي سي متيلن بلو از طريق داخل وريدي و ۱۰ خرگوش نيز ۵ سي سي متيلن بلو از طريق داخل استخواني دريافت کردند. اطلاعات لازم از فرم اطلاعاتي استخراج گرديد و با استفاده از جداول فراواني مناسب بر اساس متغيرها داده هاي لازم تجزيه و تحليل گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات بر اساس آزمون آماري مان – ويتني انجام شد.
يافته ها: ميانگين زمان ظاهر شدن متيلن بلو در کانوليشن ایورت در روش تزريق داخل استخواني ۹٫۷۸۱±۲٫۳ ثانيه و در روش تزريق داخل وريدي ۱۰٫۰۵۲±۲٫۳۳ ثانيه مي باشد. اين اختلاف از لحاظ آماري (Man Whitney) معني دار نبود (P=0.800).
نتيجه گيـري: به نظر مي رسد که تزريق داخل استخواني به اندازه تزريق داخل وريدي حتي در استخوان بالغ نيز کارايي داشته باشد و مي توان در شرایط عدم دسترسي به وريد از روش داخل استخواني در بالغين نيز استفاده کرد و در اورژانس هاي حياتي زمان را از دست نداد.