مقاله مقايسه تشخيص مولکولي و سرولوژيک استافيلوكوكوس اورئوس توليد كننده انتروتوكسين از مواد لبني تهيه شده به روش سنتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تشخيص مولکولي و سرولوژيک استافيلوكوكوس اورئوس توليد كننده انتروتوكسين از مواد لبني تهيه شده به روش سنتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوكوكوس اورئوس
مقاله انتروتوكسين
مقاله مواد غذايي لبني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رياضي پور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استافيلوكوكوس اورئوس يكي از مهمترين عوامل مسموميت در مواد غذايي و لبني است. انتروتوکسين هاي استافيلوکوکي فاکتور اصلي ايجاد مسموميت غذايي مي باشد که از تيپ هاي مختلفي تشکيل شده اند. مهمترين آنها انتروتوكسين هاي تيپ (SEA) A و (SEB) B مي باشد. هدف از اين مطالعه تشخيص استافيلوكوكوس اورئوس توليد كننده انتروتوكسين تيپ A و B به روش مولکولي و سرولوژيک از مواد لبني سنتي مي باشد.
روش بررسي: در اين تحقيق توصيفي  -تحليلي آزمايشگاهي با رعايت شرايط استريل از ۱۰۰ نمونه مواد لبني تهيه شده به روش سنتي در سطح شهر تهران نمونه برداري و به آزمايشگاه منتقل شد. نمونه ها با استفاده از روش هاي متداول باکتري شناسي کشت داده شده و استافيلوکوکوس اورئوس ها شناسايي شدند. ژن هايSEA  و SEB در استافيلوکوکوس اورئوس هاي جدا شده، به روش PCR شناسايي شد. قدرت انتروتوکسين زايي سويه هاي داراي اين ژن ها، به روش کشت در کيسه دياليز بررسي شد و بوسيله آزمايش سرولوژيک ايمنوديفيوژن منفرد شعاعي (SRID) تاييد گرديد. داده ها با استفاده از آزمون آماري کاي اسکوئر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۳۲% از مواد غذايي از نظر وجود استافيلوكوكوس اورئوس مثبت بودند (خامه ۱۸%، پنير ۱۰% و شير ۴%). نتايج آزمايش PCR نشان داد که از ميان استافيلوکوک هاي جدا شده، ۱۵٫۶% داراي ژنSEA ، %۹٫۳ داراي ژن SEB و ۶٫۲% آنها داراي هردو ژن SEA و SEB هستند (P<0.05). بررسي قدرت انتروتوکسين زايي سويه هاي داراي اين ژن ها نشان داد که به ترتيب ۸۰% و ۳۳% ژن هاي SEA وSEB بيان شدند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي ما پيشنهاد مي شود که ژن هاي انتروتوکسين استافيلوکوکوس اورئوس از طريقPCR  که يک روش اختصاصي، حساس، سريع و ارزان مي باشد جايگزين روش هاي سنتي گردد.