مقاله مقايسه تصوير بدني، شاخص حجم بدني، سلامت عمومي و خودپنداره بين افرادي که جراحي زيبايي انجام دادند، افراد متقاضي جراحي زيبايي و افراد عادي شهرستان بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تصوير بدني، شاخص حجم بدني، سلامت عمومي و خودپنداره بين افرادي که جراحي زيبايي انجام دادند، افراد متقاضي جراحي زيبايي و افراد عادي شهرستان بهبهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوير بدني
مقاله شاخص حجم بدني
مقاله سلامت عمومي
مقاله خودپنداره
مقاله جراحي زيبايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، مقايسه تصوير بدني، شاخص حجم بدني، سلامت عمومي و خودپنداره در افراد متقاضي جراحي زيبايي، افرادي که جراحي زيبايي انجام داده اند و افراد عادي شهرستان بهبهان بود. نمونه شامل ۳۰۰ نفر از گروه هاي متقاضي جراحي زيبايي، افرادي که جراحي زيبايي انجام داده اند و افراد عادي (هر گروه ۱۰۰ نفر) بود که دو گروه اول به صورت نمونه گيري در دسترس و گروه سوم به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده اين پژوهش، پرسشنامه تصوير بدني، فرم اطلاعاتي شاخص حجم بدني، پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه خودپنداره راجرز بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغيري مانوا،(MANOVA)  در سح معني داري p<0.05 نشان داد بين افراد متقاضي جراحي زيبايي، افرادي که جراحي زيبايي انجام داده اند و افراد عادي از نظر تصوير بدني، شاخص حجم بدني، سلامت عمومي و خودپنداره تفاوت معني داري وجود دارد.